E-postupak za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti u području kulture (Umjetničko stvaralaštvo – osnivanje umjetničkih organizacija)

Umjetničko stvaralaštvo – osnivanje umjetničkih organizacija
 
Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Umjetnici koji imaju potvrdu ovlaštene strukovne udruge mogu osnovati umjetničku organizaciju za obavljanje umjetničke djelatnosti sukladno statutu te općim i posebnim propisima koji vrijede za pojedinu djelatnost.
 
Umjetničke organizacije su neprofitne pravne osobe i mogu obavljati samo umjetničku djelatnost za koju su registrirane upisom u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu. Područja umjetničkog stvaralaštva su: književno, književno-prijevodno, kazališno, filmsko, glazbeno, glazbeno-scensko, baletno, plesno, uključujući umjetničko izvođenje autorskih djela u tim područjima, likovno i primijenjeno likovno (slikarsko, kiparsko, arhitektonsko), umjetničko oblikovanje, umjetnička fotografija, multimedijalno stvaralaštvo i sl.
 
Umjetničku organizaciju može osnovati najmanje dvoje osnivača koji su umjetnici.
 
Djelatnosti umjetničke organizacije koje se navode u Odluci i Statutu trebaju biti podržane potvrdama nadležnih strukovnih umjetničkih udruga za osnivače.
 
Ako se osniva kazalište kao umjetnička organizacija, potrebno je dostaviti potvrdu o ispunjavanju uvjeta o raspolaganju kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela, potrebnim umjetničkim osob­ljem te organizacijskim i tehničkim radnicima.
 
Umjetnička organizacija dužna je Ministarstvu prijaviti svaku promjenu odluke o osnivanju i o izmjeni statuta, promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje, te svaku promjenu glede stjecanja ili prestanka članstva pojedinih umjetnika, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, odnosno stjecanja ili prestanka članstva.
 
Potrebni dokumenti
- zahtjev za upis u Registar umjetničkih organizacija
- Statut umjetničke organizacije
- Odluka o osnivanju umjetničke organizacije
- popis osnivača i članova umjetničke organizacije s njihovim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i OIB) i potpisima ovjerenim kod javnog bilježnika (1x)
- potvrda odgovarajuće umjetničke strukovne udruge da su umjetnici
- ime i prezime odgovorne osobe u umjetničkoj organizaciji i popis osoba ovlaštenih za zastupanje umjetničke organizacije.
 
Prilozi uz zahtjev podnose se u dva potpisana primjerka.
 
Upravna pristojba prema Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/2021), Prilog 1. Tarifi br. 2., za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba, po točci 1.), ne plaća se pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.  

 
Dodatne obveze
Umjetničke organizacije – kazališta i kazališne družine, dužne su u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu u Registar umjetničkih organizacija, podnijeti prijavu za upis u Očevidnik kazališta.
 
Umjetnička organizacija dužna je Ministarstvu prijaviti svaku promjenu odluke o osnivanju i o izmjeni statuta, promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje te svaku promjenu glede stjecanja ili prestanka članstva pojedinih umjetnika, u roku 15 dana od dana nastanka promjene, odnosno stjecanja ili prestanka članstva.
 

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

• Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
• Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
• Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
• Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
• Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR UMJETNIČKIH ORGANIZACIJA

OBRAZAC STATUTA UMJETNIČKE ORGANIZACIJE

OBRAZAC ODLUKE O OSNIVANJU UMJETNIČKE ORGANIZACIJE

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
pisarnica@min-kulture.hr
 
Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96 - Ispravak)
Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (NN 53/96, NN 57/09)
 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o osnivanju umjetničke organizacije
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.