Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (2014. – 2020.)

Ministarstvo kulture Posredničko je tijelo razine 1 u Sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova za programsko razdoblje 2014. – 2020. za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (2014.- 2020.) te je nadležno za Prioritetnu os 2 Socijalno uključivanjeInvesticijski prioritet 9i Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivostiSpecifični cilj 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, kao i za Prioritetnu os 4 Dobro upravljanjeInvesticijski prioritet 11ii Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj raziniSpecifični cilj 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

U sklopu Specifičnog cilja 9.i.1 financira se mjere jačanja mreža i inicijativa koje promoviraju pristup interkulturalnim aktivnostima i socijalnu integraciju ranjivih skupina. Interkulturalne aktivnosti posebno usmjerene na mlade i starije osobe, a cilj im je promicanje socijalne kohezije na razini lokalnih zajednica. Kultura i mediji stvaraju kvalitetnu platformu za socijalnu integraciju različitih marginaliziranih skupina, kao što su mladi i starije osobe, kao i za proširenje interkulturalnih programa namijenjenih različitim manjinama u svrhu povećanja njihove vidljivosti, poticanju aktivnog sudjelovanja u zajednici i promicanju njihovih prava. Ove inicijative također podrža angažman umjetnika i medijskih djelatnika. Aktivnosti uključ podršku medijima u zajednici, organizaciju radionica, seminara, treninga, predstava, raznih interaktivnih događanja, itd. usmjerenih na poboljšanje pristupačnosti umjetnosti i kulture, razvijanje kreativnosti mladih te aktivno i zdravo starenje.

U okviru Specifičnog cilja 11.ii.1 podrža se razvoj programa (društveno) kulturnih centara (uključujući konkretne programe organizacija civilnog društva koji se provode u društveno-kulturnim centrima i male adaptacijske zahvate društveno-kulturnih centara) usmjerenih na razvoj vođen zajednicom (community led development) te učinkovita civilno-javna partnerstva koja se temelje na izgradnji zajedničkih rješenja uočenih problema.

Ministarstvo kulture objavilo je u ovom programskom razdoblju pet poziva na dostavu projektnih prijedloga. U okviru Prioritetne osi Socijalno uključivanje, objavljeni su pozivi Umjetnost i kultura za mlade, Umjetnost i kultura 54+, Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I. te Umjetnost i kultura online, a u okviru Prioritetne osi Dobro upravljanje poziv Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi.Za sve dodatne informacije o programima financiranima iz Europskog socijalnog fonda za koje je Ministarstvo kulture Posredničko tijelo razine 1, molimo da nam se obratite putem e-pošte: esf@min-kulture.hr