Hrvatsko knjižnično vijeće

Temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 17/19)  Hrvatsko knjižnično vijeće savjetodavno je tijelo pri ministarstvu nadležnom za poslove kulture koje obavlja stručne i druge poslove knjižnične djelatnosti u skladu s odredbama Zakona, a osobito:
 
 • razmatra stanje u knijžničnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj
 • predlaže opće i specifične mjere i programe poticanja razvitka i unaprjeđivanja knjižnične djelatnosti
 • potiče unaprjeđenje standarda i propisa važnih za knjižničnu djelatnost
 • daje preporuke i mišljenja o pojedinim pitanjima iz područja knjižnične djelatnosti
 • vrednuje i predlaže financiranje programskih aktivnosti iz područja knjižnične djelatnosti
 • daje mišljenje ministarstvu nadležnom za poslove kulture o stjecanju zvanja u knjižničarskoj struci
 • obavlja poslove predviđene ovim Zakonom i drugim propisima, kao i druge poslove koje mu povjeri ministarstvo nadležno za poslove u kulturi.
 
Hrvatsko knjižnično vijeće ima sedam članova, od kojih je jedan predsjednik, a imenuju se iz reda istaknutih stručnjaka iz područja knjižnične, znanstvene i obrazovne djelatnosti.
Predsjednika i dva člana Vijeća imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu, a po jednog člana imenuje i razrješuje ministar nadležan za znanost i  obrazovanje, Rektorski zbor Republike Hrvatske, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te Hrvatsko knjižničarsko društvo. Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine. Sredstva za rad Hrvatskoga knjižničnog vijeća osiguravaju se u državnom proračunu.

Hrvatsko knjižnično vijeće donosi Poslovnik o svojem radu.
 
Članice Hrvatskoga knjižničnog vijeća su:
 
 1. Tatjana Aparac Jelušić (Ministarstvo kulture RH)
 2. Nada Radman (Ministarstvo kulture RH)
 3. Vanja Jurilj (Ministarstvo kulture RH)
 4. Dubravka Luić-Vudrag (Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH)
 5. Ana Barbarić (Rektorski zbor Republike Hrvatske)
 6. Ivanka Stričević (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)
 7. Dijana Machala (Hrvatsko knjižničarsko društvo)