Registar kulturnih dobara


 
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske je javna knjiga koju vodi ministarstvo nadležno za kulturu. (čl. 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 157/03 Ispravak, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13NN 152/14NN 44/17 i NN 90/18NN 32/20NN 62/20, NN 117/21, NN 114/22).

Sastoji se od tri liste: Liste zaštićenih kulturnih dobara, Liste kulturnih dobara nacionalnog značenja i Liste preventivno zaštićenih dobara. 
 
Pored navedenih lista, Registar sadrži i Evidenciju dobara od lokalnog značenja.

Oblik, sadržaj i način vođenja Registra propisan je Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 19/23).

Registar kulturnih dobara obuhvaća i kulturna dobra stavljena pod zaštitu po propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg Zakona, a koja podliježu propisanoj reviziji.

Prema čl. 15. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 157/03 Ispravak, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13NN 152/14NN 44/17NN 90/18NN 32/20 i NN 62/20, NN 117/21, NN 114/22) ako kulturno dobro izgubi svojstva radi kojih je zaštićeno, Ministarstvo će donijeti rješenje o prestanku svojstva kulturnoga dobra, na temelju kojega će se kulturno dobro brisati iz Registra. Rješenje o prestanku svojstva kulturnoga dobra Ministarstvo donosi uz prethodno mišljenje Hrvatskoga vijeća za kulturna dobra.

Registar je aktivan sadržaj koji se mijenja i nadopunjuje svakodnevno s obzirom na nove postupke utvrđivanja svojstva kulturnog dobra, reviziju rješenja o zaštiti kulturnih dobara, brisanja iz Registra radi gubitka svojstava te promjene ostalih važnih podataka o dobrima.

Javno objavljeni Registar na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija (službeni naziv - Web Registar) sadrži sljedeće podatke iz baze Registra:

- naziv kulturnoga dobra,
- oznaku Liste na koju je kulturno dobro upisano i registarski broj kulturnoga dobra,
- pravni status zaštite
- oznaku vrste kulturnoga dobra (nepokretno, pokretno, nematerijalno kulturno dobro),
- klasifikacija kulturnoga dobra
- smještaj kulturnoga dobra (adresa, naselje, općina/grad, županija),
- autora/autore kulturnog dobra,
- vrijeme nastanka (datacija),
- nadležni konzervatorski odjel,
- sažeti opis kulturnog dobra,
- fotografiju kulturnog dobra.
 
Podatke o pokretnim kulturnim dobrima u privatnom vlasništvu, potrebno je zatražiti na e-mail: registar-upiti@min-kulture.hr 

Na Web Registru objavljena su i dobra iz Evidencije dobara od lokalnog značenja i to sljedeći podaci:
 
  • naziv dobra od lokalnog značenja
  • broj upisa na L listu
  • vrsta dobra
  • lokacijski podaci  (adresa, naselje, općina/grad, županija),
  • opis
 
Skup podataka s rezultatima pretrage moguće je slobodno preuzeti u strojno čitljivom obliku (XLS) putem Web Registra kulturnih dobara RH.
 
 
Prostorni podaci o nepokretnim kulturnim dobrima objavljuju se i u sustavu Geoportal kulturnih dobara Republike Hrvatske https://geoportal.kulturnadobra.hr/ na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija te su dostupni korisnicima putem mrežnih usluga pregleda i preuzimanja.
 
Za sva pitanja vezana uz Geoportal kulturnih dobara Republike Hrvatske potrebno je obratiti se na e-mail: geoportal@min-kulture.hr
 
 Deranja Crnokić, A. (2013). "Nastanak Registra kulturnih dobara - povijest i sadašnjost inventariziranja kulturne baštine u Hrvatskoj". Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, (37/38), 25-38. PDF

 


* Podaci dostupni na ovim stranicama isključivo su informativne naravi te je za sve dodatne informacije potrebno kontaktirati nadležnu službu.

Javna objava u Narodnim novinama