Nacionalno sufinanciranje hrvatskih projektnih partnera

Na samom početku sudjelovanja Republike Hrvatske u programu Kultura (2007. – 2013.), točnije već 2008. godine, Ministarstvo kulture usvojilo je Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) kao temelj za sufinanciranje hrvatskih organizacija i ustanova djelatnih u području kulture, koje su prethodno pozitivno ocijenjene i odobrene na razini Europske unije u okviru jednog od natječajnih poziva programa Kultura (2007. – 2013.) te su time u njemu sudjelovale kao vodeći partneri ili suorganizatori.

Nastavno na uspješno sudjelovanje u programu EU Kultura (2007. – 2013.) Ministarstvo kulture nastavlja s praksom sufinanciranja hrvatskih projektnih partnera i u okviru novog programa Kreativna Europa (2014. - 2020.), točnije njegovog potprograma Kulutra, te je 2014. godine donijelo Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura (posljednja verzija: 2018. g.). Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima Ministarstvo kulture sufinancira sudjelovanje hrvatskih projektnih partnera u projektima koje je Europska unija prethodno odobrila u okviru programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura.

Sredstvima Ministarstva kulture sufinancirat će se aktivnosti projekata odobrenih putem jednog od sljedećih programskih natječaja:
1. Europski projekti suradnje:
– Kategorija 1 – manji projekti suradnje;
– Kategorija 2 – veći projekti suradnje;
2. Projekti književnih prijevoda;
3. Europske platforme;
4. Europske mreže.
 
Projekti se sufinanciraju na sljedeći način:
– u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 20%, a najviše 50% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera;
– u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 20%, a najviše 40% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu suorganizatora;
– u okviru Projekata književnih prijevoda Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 10%, a najviše 30% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera u projektu;
– u okviru Europskih platformi Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 40%, a najviše 70% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u platformi sudjeluje u statusu vodećeg partnera;
– u okviru Europskih platformi Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 30%, a najviše 60% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u platformi sudjeluje u statusu suorganizatora;
– u okviru Europskih mreža Ministarstvo kulture će poduprijeti hrvatskog člana mreže do maksimalnog iznosa od 7.500,00 kuna godišnje u svrhu putovanja (koje uključuje troškove smještaja, puta i dnevnica) na redovne sastanke članova mreže.
 
Hrvatski projektni partneri obvezni su u roku od petnaest dana nakon isteka roka za podnošenje prijave projekta Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA), Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture dostaviti ispunjen Zahtjev za sufinanciranje projekta programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura koji je sastavni dio Pravilnika.

Popis hrvatskih projektnih partnera kao i iznos dosadašnje potpore za realizaciju nacionalnog dijela završenih, ali i tekućih europskih projekata možete naći ovdje.