Natječaj za radno mjesto arhivista - Državni arhiv u Bjelovaru

 

Na temelju članka 25. Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru te članka 29. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.141/12) ravnatelj arhiva raspisuje 
N A T J E Č A J
 
za radno mjesto
arhivista – na određeno vrijeme
 
Uvjeti: 
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koje je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – grupa povijest
Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
  • kratak životopis
  • presliku domovnice
  • presliku diplome
  • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za arhivista 
  • uvjerenje o nekažnjavanju
Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ» na adresu: DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU, Trg Eugena Kvaternika 6. (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati)
        
 
 
  
 
                                                                                                    R A V N A T E LJ
                                                                                                          Željko Pleskalt, prof.

 
Objava, 14.02.2014.