Natječaj za izbor tri suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje kazališna umjetnost

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku

 

RASPISUJE  NATJEČAJ

 
  1.  za izbor tri (3) suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme na radno mjesto asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje kazališna umjetnost (scenska i medijska umjetnost), umjetnička grana gluma (glumac – lutkar)
 
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o  radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03,198/03, 105/04,174/04,2/07. - OUSRH, 46/07,45/09., 63/11. i 94/13.) i Pravilnika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta-pročišćeni tekst.
Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju:
  • pod točkom 1. - Obrazac 4
Obrasci  su objavljeni  na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.
Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Životopis, popis publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u (u jednom primjerku).
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:
Umjetnička akademija u Osijeku
Kralja Petra Svačića b.b.
31000 Osijek
S naznakom ''za natječaj“


Ovdje možete preuzeti obrazac:

- Obrazac 4 
 
         DEKANICA 
                                                                                    prof. dr. sc. Helena Sablić  Tomić 
Objava, 13.09.2013.