Natječaj za radna mjesta: 1. konzervator kemičar, 2. spremačica

 

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 02/97 i 119/01) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnatelj  Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje
 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 

na sljedećim radnim mjestima:

1.            KONZERVATOR KEMIČAR - jedan izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju, mjesto  rada Zagreb   − rad na određeno vrijeme za zamjenu privremeno nenazočne Radnice, probni rad od 2 mjeseca.

2.            SPREMAČICA -  jedan  izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za opće-tehničke poslove, mjesto rada Zagreb – rad na neodređeno vrijeme, probni rad od mjesec dana

UVJETI:

•             Za radno mjesto pod rednim brojem 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani                 preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij        kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na             snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03,     198/03, 105/04, 174/04,  46/07 i 45/09), diplomirani inženjer kemijske tehnologije diplomirani inženjer kemije ili profesor kemije, stručno zvanje konzervatora kemičara, znanje jednog stranog svjetskog  jezika, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta

•             Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: NKV

OSTALI UVJETI:

•             Za radno mjesto pod rednim brojem 1. : izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom

•             Za radno mjesto pod rednim brojem 2. : savjesna osoba s izgrađenim osjećajem odgovornosti

PREDNOSTI:

•             Za radno mjesto pod rednim brojem 1.: dosadašnje iskustvo u radu na objektima kulturne baštine, iskustvo u radu s FT-IR spektroskopijom i tankoslojnom kromatografijom (TLC)

•             Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: iskustvo u obavljanju poslova na radnom mjestu spremačica
 
Opis poslova:

•             Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:  istraživanje tehnoloških značajki umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja te njihovog stanja i uzroka njihovog propadanja primjenom metoda iz područja prirodnih znanosti, izrađivanje dokumentacije namijenjene procjeni mogućih konzervatorsko-restauratorskih zahvata i evidencije zatečenog stanja, izrađivanje programske dokumentacije, sudjelovanje u praćenju izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova, sakupljanje i vođenje zbirke uzoraka i standarda ovisno o materijalu uže specijalizacije, obavljanje dužnosti pripravničkog mentora, voditelja radova i konzervatorskog mentora i drugo u okvirima radnog mjesta

•             Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: održavanje čistoće svih unutarnjih ploha zavodskih zgrada i vozila, i to u pravilu prema tjednom i dnevnom rasporedu, čišćenje snijega sa staza na okućnici zgrada, i drugo prema potrebi posla

Uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:
•             životopis
•             domovnicu ili ovjerenu presliku
•             diplomu ili ovjerenu presliku
•             presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu
•             presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator kemičar

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.:
•             životopis
•             domovnicu ili presliku
•             presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu
•             presliku svjedožbe

Ravnopravno se mogu natjecati kandidati ženskog i muškog spola.

Prijave na natječaj s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i Zavodu za zapošljavanje. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave se podnose poštom na adresu:
 
Hrvatski restauratorski zavod
Nike Grškovića 23, p.p. 23
10 002 Zagreb

s naznakom „Za natječaj“ i naznakom radnog mjesta za koje se kandidat natječe.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
Hrvatski restauratorski zavod

Objava: 17.07.2013.