Natječaj za radna mjesta dokumentarist/dokumentaristica, restaurator/restauratorica, tajnik/tajnica

 

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
Carrarina 3, 52100 Pula
Tel: 052/351 303; fax: 052/351 333                                                 
e-mail: arheoloski-muzej-istre@pu.t-com.hr                                        
                                                                                                         
 
 
 
Temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, ravnatelj  raspisuje
 
                                                 NATJEČAJ

 
 
za radna mjesta:
1. dokumentarist/dokumentaristica (1 izvršitelj/ica),
2. restaurator/restauratorica (1 izvršitelj/ica)
3. tajnik/tajnica (1 izvršitelj/ica).
 
Uvjeti:
 
Za radno mjesto pod 1.
 • mag. arheologije ili povijesti umjetnosti ili povijesti kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij ili dipl. arheolog ili povjesničar umjetnosti ili povjesničar ili prof. likovne kulture, likovna akademija kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij ili dipl. informatolog – smjer muzeolog;
 • 1 godina radnog iskustva;
 • položen stručni ispit za dokumentarista/dokumentaristicu;
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • poznavanje rada na PC-u.

 
Za radno mjesto pod 2.
 • mag. restauracije i konzervacije ili povjesničar i restaurator arhitektonskih i ambijentalnih dobara ili prof. likovne kulture, likovna akademija; ili bacc. restauracije i konzervacije ili povjesničar i restaurator arhitektonskih i ambijentalnih dobara ili likovne kulture, likovna akademija;
 • 1 godina radnog iskustva;
 • položen stručni ispit za restauratora/icu;
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • poznavanje rada na PC-u.
 
 
Za radno mjesto pod 3.
 • stručni/preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij prava odnosno viša ili visoka stručna sprema pravnog ili upravnog smjera;
 • 5 godina radnog iskustva;
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • poznavanje rada na PC-u.
 
 
Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti skenirane sljedeće dokumente:
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
 • radnu knjižicu;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod  1 i 2;
 • dokaz o poznavanju stranog jezika;
 • domovnicu;
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci;
 • kratki životopis. 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj te skenirana dokumentacija dostavlja se na e-mail adresu: tajnica.ami@gmail.com , s naznakom: „Natječaj za radno mjesto dokumentarist/dokumentaristica, restaurator/restauratorica ili tajnik/tajnica“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom  u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.
 
 
 
 
Arheološki muzej Istre:
Ravnatelj:
Darko Komšo
viši kustos 
Objava, 16.06.2013.