Karlovačka županija - Nepokretna kulturna dobra

 

Nepokretna kulturna dobra - Popis, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite i Konzervatorski odjel u Karlovcu, Zagreb - Karlovac 2001. - str. 103, fotografija 158, grafičkih priloga 56, karte  

Sadržaj: Uvod, stanje evidencije, osnovne karakteristike i pravna zaštita kulturno-povijesnih vrijednosti na prostoru Karlovačke županije, tablični i kartografski prikazi; Popis zaštićenih povijesnih cjelina, popis nepokretnih kulturnih dobara po područjima općina; Izvori, izbor iz bibliografije, indeks naselja.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Zofia Mavar, Katica Mutak, Marija Tusun i suradnici