Natječaj za radno mjesto - Vatrogasni tehničar

 

Na temelju članka 25. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, Državni arhiv u Zagrebu raspisuje natječaj za slijedeće radno mjesto:

 
           

1. Vatrogasni tehničar - 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme,
 Uvjeti:
 
         1. SSS, 2 godine radnog iskustva


 Uz prijavu natjecatelji su dužni priložiti:
  • životopis
  • presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice) 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03). Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo.

Nekompletne i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

                 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

                 Prijave dostaviti na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 Zagreb  s naznakom: «Za natječaj».

                 O rezultatu izbora kandidati će bit obaviješteni u zakonskom roku.“DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
Zagreb, Opatička 29
Tel: 01/4807 150
Faks: 01/4807 157
                                               
 

Objava, 17.04.2013.