Obrazloženje Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije

Zapisnik sa sjednice Vijeća za Međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije održane 16. i 17. travnja 2013. godine

2. natječajni rok – do 15. ožujka 2013.


Prisutni članovi Vijeća: prof. dr. sc. Darko Lukić, predsjednik, dr. sc. Zvjezdana Antoš, Adrijana BarbarićPevek, Irena Škorići prof. Dalibor Bukvić, članovi

Prisutni djelatnici Ministarstva kulture, Službe za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju: Doris Kurtov, Iva Mostaričić(16.04.) i Ana PerišićMijić(17.04.)

Na sjednici održanoj 16. i 17. travnja 2013. godine, članovi Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije raspravljali su o predmetima koji su pristigli na 2. natječajni rok Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu – do 15. ožujka 2013.

Odlučivalo o ukupno 368 programa: 115 iz područja glazbeno-scenskih djelatnosti, 34 iz područja interdisciplinarne djelatnosti, 39 iz područja književnosti i nakladništva, 7 iz područja kulturne baštine, 58 iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 66 iz područja likovne i vizualne umjetnosti, 10 iz područja međunarodnih nevladinih organizacija, 27 iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti te 12 iz područja novih medija. Isto tako, Vijeće je razmatralo i 17 naknadnih zahtjeva pristiglih nakon službenog roka 15. ožujka te 5 prenamjena.
Članovi Vijeća su obavješteni o 9 nevažećih prijava tj. o obrascima koji su nepotpisani i neovjereni.

Vijeće je uvažilo informaciju Ministarstva kulture, Službe za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju, o svim korisnicima koji su se javili na ovaj natječajni rok, a jošuvijek nisu poslali uredna izvješća o izvršenju programa za koji su im bila odobrena sredstva na prethodnim rokovima, ili su podnesena izvješća bila nepotpuna ili nedostatna, i donijelo odluku da se o tim korisnicima i njihovim novim zahtjevima ne raspravlja dok ne izvrše uredno sve obveze prema Ministarstvu.

Nakon toga razmatrani su pojedinačno svi zahtjevi na način da su detaljno obrazloženje o kvalitativnim elementima prijavljenoga programa izvještavali oni  članovi Vijeća u čije stručno područje djelovanja i kompetencija spadaju navedeni programi, s aspekta kvalitete i sadržajna inovativnost ponuđenog programa, značaja programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta, općeg interesa za kulturni razvitak te posebnog interesa prema konkretnim područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma.

Potom su sve članice i članovi Vijeća razmatrali ostale elemente programa, kao što su primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje, ekonomičnost i dugoročnost programa, doprinos promicanju hrvatske kulture u svijetu, podrška jedinica lokalne uprave i samouprave u ostvarivanju programa, podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa. Programi su razmatrani i vrednovani sukladno kriterijima natječaja prema kojima se prednost daje projektima/programima koji su dobili priznanja u Hrvatskoj i inozemstvu, projektima koji predviđaju gostovanje u nekoliko gradova ili država, projektima koji se realiziraju u suradnji s inozemnim partnerima, projektima koji imaju osiguranu financijsku potporu iz više izvora financiranja (domaćih i stranih), te projektima koji se ostvaruju u suradnji s državama članicama EU, susjednim državama, državama u kojima žive pripadnici hrvatske manjine.

Prednost su također imali projekti čija je natječajna dokumentacija bila kvalitetno i profesionalno napravljena, troškovnici realni i razumno postavljeni, a održivost, izvedivost i ostvarenje očekivanih rezultata uvjerljivo objašnjeni.

Kod molbi za prenamjenu sredstava razmotreni su razlozi zbog kojih se traži prenamjena, kvaliteta zamjenskog programa i uvjerljivost obrazloženja. Vijeće je ponovilo prijedlog da se što prije upriliči sastanak na vosokoj razini između Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, kako bi se trajno i kvalitetno uredilo sufinanciranje programa umjetničkih akademija i fakulteta, ili istraživačkih projekata u  području kulture i umjetnosti, koji pripadaju u područje djelovanja oba ministarstva.

Vijeće je predložilo Ministarstvu kulture da izmijeni rokove natječaja za programe međunarodne suradnje na način da zadrži dva roka godišnje, ali ukine mogućnost kontinuiranog prijavljivanja tijekom cijele godine. Naglašeno je kako je ozbiljne projekte s relevantnim inozemnim partnerima ionako nemoguće planirati u rokovima kraćim od 6 mjeseci, pa se ta mogućnost stalnog prijavljivanja uglavnom odnosi na projekte koji ili nisu bili dovoljno blagovremeno planirani, pa prema tome ne zadovoljavaju kriterije izvrsnosti iz natječaja, ili predstavljaju neko iznenadno individualno putovanje u inozemstvo, što je moguće i retroaktivno refundirati.

Zagreb, 21.4.2013.
  Predsjednik Vijeća
prof. dr. sc. Darko Lukić, v.r.


Zapisnik sa sjednice Vijeća za Međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije održane 26. i 29. listopada 2012. godine – 1. natječajni rok – do 1. rujna 2012.Prisutni članovi Vijeća: Darko Lukić, predsjednik, Zvjezdana Antoš, Adrijana Barbarić Pevek, Irena Škorić i Dalibor Bukvić, članovi
Prisutni djelatnici Ministarstva kulture, Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i fondove EU: Tamara Perišić, Jasminka Lokas-Strpić, Doris Kurtov, Nevenka Belačić


Na sjednici održanoj 26. i 29. listopada 2012. godine, članovi Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije raspravljali su o predmetima koji su pristigli na 1. natječajni rok Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu – do 1. rujna 2012.
Odlučivalo o ukupno 570 programa: 6 iz područja arhivske djelatnosti, 136 iz područja glazbeno-scenskih djelatnosti, 51 iz područja interdisciplinarne djelatnosti, 44 iz područja književnosti i nakladništva, 13 iz područja knjižnica, 30 iz područja kulturne baštine, 83 iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 108 iz područja likovne i vizualne umjetnosti, 39 iz područja međunarodnih nevladinih organizacija, 48 iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti, 12 iz područja novih medija.

Vijeće je dogovorilo metodologiju koju je predložio predsjednik, a to je da svaka članica/član Vijeća za sastanke pripremi izvješće i objašnjanje onih programa koji pripadaju njezinu/ njegovu području djelovanja i stručne kompetencije, kako bi se na sjednicama od programa do programa najprije saslušalo to obrazloženje, a onda diskutiralo o svakom pojedinačnom programu. Pripremljeno izvješće svakog programa treba biti usklađeno s pravilima iz natječaja, kriterijima koje primjenjuje Kulturno vijeće za vrednovanje programa (devet kriterija) i pravilima za davanje prednosti (šest pravila) .

Također je dogovoreno da se programi koji su prijavljeni u povodu prigodnog obilježavanja ulaska RH u EU izdvoje i razmatraju posebno u okviru osmišljavanja programa za proslavu ulaska u EU na državnoj razini.

Vijeće je primilo na znanje detaljnu informaciju o postupku izrade strateških planova.
Vijeće smatra da bi za izradu kvalitetnih strateških planova bilo nužno provesti edukaciju zainteresiranih subjekata, s obzirom na činjenicu da najveći broj strateških planova od onih koji su napravljeni ili nije dostano profesionalno i kvalitetno napravljen, ili nije usuglašen sa standardima EU (najčešće je riječ o dobrim strategijama napravljenim prema američkim modelima). Istaknuta je važnost strateških planova i nužnost inzistiranja na njima, ali i očita potreba za edukacijom subjekata kako bi se osposobili za izradu uistinu relevantnih strateških planova prema ujednačenim standardima i uporedivim elementima.

Vijeće je dalo suglasnost i preporuku Ministarstvu kulture da prioritetno pristupi realiziranju projekata iz programa Kultura 2007-2013 koji se ostvaruju u suradnji s međunarodnim partnerima i uz angažiranje sredstava iz EU, zbog preuzetih ugovornih obveza i nužnosti poštovanja dogovorenih rokova, ali i zbog provjerene i dokazane kvalitete tih programa koji su već prošli više razina stroge međunarodne selekcije.

Tijekom rasprave o svakom pojedinačnom programu Vijeće je najprije saslušalo mišljenje izvjestiteljice/izvjestitelja po programu, zatim pristupilo raspravi o programu. Gdje god je bilo

nužno pregledana je natječajna dokumentacija, konzultirane su djelatnice Ministarstva kulture za dodatne informacije i potrebne priloge natječajnoj dokumentaciji, a potom su usuglašavane i konačno u svakom slučaju jednoglasno donesene ocjene svakog od prijavljenih programa.

Kod programa koji ugošćavaju inozemne umjetnike u RH u različitim radionicama i/ili kreativno edukacijskim projektima, prioritet je dan onim slučajevima gdje se radi o reciprocitetu, o kontinuitetu suradnje ili o onoj vrsti edukacije koja je u RH deficitarna i koja omogućava hrvatskim umjenticama/umjetnicima da steknu nova znanja u području svojih umjentičkih djelovanja ili da predstave svoj rad u inozemstvu.

Prijave koje su se odnosile na dugotrajniju ili dugoročnu edukaciju, posebno u slučaju edukacije povezane s obrazovnim ustanovama (primjerice osnivanjem katedre za ples na ADU Sveučilišta u Zagrebu), gdje je u pravilu riječ o većim iznosima i trajnim programima, Vijeće je predložilo da se oni izdvoje u zasebnu u skupinu i da se o njima razgovara na sastanku visokih predstavnika Minsitarstva kulture i Ministarstva znanosti RH.
Uzimajući u obzir činjenicu da su umjetničke akademije i umjetničke škole u sustavu vosokog i srednjeg obrazovanja u RH, i edukacija kadrova za izvođenje nastave na takvim ustanovama nužno se mora promatrati i kao obrazovna, i kao istraživačka i kao kulturna javna potreba, pa ih je kao takve nužno sufinancirati u sustavnom i planski dogovorenom partnerstvu između nadležnih ministarstava.

Posebnu prednost Vijeće je dalo onim programima koji su pored jasne i nedvojbene javne potrebe u kulturi i visokoke kvalitete istovremeno imali i precizno razrađene i konkretno objašnjene prijave, detaljno razrađene programe, realne i održive troškovnike, točno i uredno ispunjene aplikacije, i koji su na uvjerljiv i jasan način objasnili konkretnu javnu potrebu prijavljenoga programa.


Sastavni dio ovog zapisnika je popis programa međunarodne kulturne suradnje predloženih za financiranje u 2013. godini.

Zagreb, 5. studenoga 2012.

Predsjednik Vijeća
Prof.dr.sc. Darko Lukić