Natječaji za izbor nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta, za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika i jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku

RASPISUJE  NATJEČAJ

za izbor
  1. za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje kazališna umjetnost (scenska i medijska umjetnost), umjetnička grana gluma, za 50% radnog vremena.,
  2. za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje književnost, umjetnička grana spisatelj, za 50% radnog vremena.,
  3. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe - sviranje violina (za predmet Komorna glazba).,
  4. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje primijenjena umjetnost, umjetnička grana scenografija ( za predmete Kazališno oblikovanje-scenski prostor, Kazališno oblikovanje-lutke i  Vizualno kazalište).
 
                                                                                            
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o  radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''N.N.'' broj 123/03,198/03, 105/04,174/04,2/07. - OUSRH, 46/07,45/09. i 63/11.) i Pravilnika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta-pročišćeni tekst.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju: Pod točkom 1 i 2 Obrazac 2, pod točkom 3 Obrazac 3, pod točkom 4 Obrazac 4. Obrasci  su objavljeni  na Internet stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu. Pristupnici koji se prvi put biraju u umjetničko-nastavno zvanje docenta obvezni su priložiti i potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke ordinacije medicine rada.

Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno zvanje obvezni su priložiti i potvrdu ovlaštenog visokog učilišta ili ustanove o završenom programu općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja (osim pristupnika koji su završili nastavničke studije).

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Životopis, popis publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti na CD-u.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja Tajništvu Umjetnička akademije u Osijeku, Kralja Petra Svačića b.b., 31000 Osijek s naznakom ''za natječaj''.

 

                                                                                                                  DEKANICA
  
                                                                                             prof. dr. sc. Helena Sablić  Tomić


 
Objava, 23.01.2013.