Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga u 2012. godini

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90 i 27/93) i članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 137/08, 57/09 i 62/09) objavljuje
 

Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju
nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga u 2012. godini

 
 

Ministarstvo kulture dodijelit će potpore za organizaciju predstavljanja hrvatske književne i knjižne produkcije u 2012. godini na:
 
 1. Sajmu knjiga u Sarajevu
 2. Sajmu knjiga u Frankfurtu
 3. Sajmu knjiga u Beogradu
 
Poduprijet će se programi koji zadovoljavaju sljedeće opće kriterije:
 • razvoj dugoročne koncepcije reprezentativnog i inovativnog predstavljanja hrvatske književne i knjižne produkcije u međunarodnom okruženju
 • povećanje broja prijevoda hrvatskih autora na strane jezike
 • razvoj međusektorske i međunarodne suradnje u promidžbi hrvatske kulture.
 
Pravo podnošenja prijave imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti te posredovanje u kulturi u Republici Hrvatskoj. Prijave se podnose za pojedinačne sajmove.
 
Uz prijavu za potporu treba dostaviti:
 
 • ispravno popunjenu prijavnicu
 • dokumentaciju kojom se dokazuje vlastita pravna i financijska sposobnost:
 • rješenje upisa u registar udruga, rješenje trgovačkog suda ili drugi pravovaljani dokument kojim se dokazuje svojstvo pravne osobe
 • potvrdu nadležne porezne uprave o stanju duga na osnovi poreza, ne stariju od 30 dana od objave Poziva
 • potvrdu Financijske agencije ili drugi pravovaljani dokument iz kojega je vidljivo da podnositelj ponude nije bio u financijskoj blokadi u posljednjih šest mjeseci
 • potvrdu Financijske agencije ili drugi pravovaljani dokument o prihodima i rashodima u prethodnoj godini ili odgovarajuću vlastitu izjavu o navedenim svim izvorima financiranja u prethodnoj godini
 • dokaz o dosadašnjem iskustvu u organizaciji predstavljanja hrvatske književne i knjižne produkcije u inozemstvu, odnosno organizaciji drugih sličnih međunarodnih projekata
 • detaljan opis programa za koji se traži potpora:
 • dugoročnu koncepciju predstavljanja hrvatske književne i knjižne produkcije
 • detaljnu razradbu programa (osnovna tema, cilj, plan s rokovima, sudionici, voditelj programa)
 • opis prostornih, tehničkih i kadrovskih kapaciteta podnositelja za provedbu programa
 • oblikovno i funkcionalno rješenje štanda
 • detaljan financijski plan za provedbu programa, vlastita osigurana sredstva te sredstva iz drugih izvora.
 
Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno povjerenstvo te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o dodjeli potpora.
 
Ponude se mogu poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
 
Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima.
 
Prijave na ovaj Javni poziv primaju se od dana objave do 23. ožujka 2012.
 Zagreb 7. ožujka 2012.
 
Klasa: 612-01/12-03/0002
Urbroj: 532-07-02/2-12-01