Natječaj za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima (Rok: 10.05.2011.)

Na temelju članaka 4. i 5. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 22/09, 36/11) i Programa obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro za razdoblje od 2009. - 2013. godine, Ministarstvo kulture objavljuje:
 
 
 
NATJEČAJ
za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima:
 
 
Ovim natječajem pokreće se postupak izdavanja dopuštenja za ronjenje unutar zaštićenih područja – zona utvrđenih u Programu obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalazi kulturno dobro za razdoblje 2009. – 2013. godine. Program je objavljen na web adresi: www.min-kulture.hr  ili ga se može dobiti kod nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

 
I.              Predmet natječaja
Ronjenje na slijedećim zaštićenim područjima:
 
- zoni ratnog broda „TA 45“ (SPICA) kod Novog Vinodolskog (klasa: 612-08/02-01/133, urbroj: 532-10-1/8(JB)-02-2), broj mogućih dopuštenja 3, nadležnost Konzervatorskog odjela u Rijeci
 
- zoni „Baron Gautsch“ (klasa: 612-08/02-01/051, urbroj: 532-10-1/8(JB)-02-2),broj mogućih dopuštenja 5, nadležnost Konzervatorskog odjela u Puli 
 
- zoni „Coriolanus“ (klasa: 612-08/02-01/114, urbroj: 532-10-1/8(JB)-02-2),broj mogućih dopuštenja 2, nadležnost Konzervatorskog odjela u Puli
 
-  zoni trgovačkog broda „Hans Schmidt“ (Klasa: 612-08/02-01/178, urbroj: 532-10-1/8(JB)-02-2), broj mogućih dopuštenja 5, nadležnost Konzervatorskog odjela u Puli a za razdoblje 2011. – 2013. godine

 
II.              Uvjeti i dokazi potrebni za podnošenje ponuda
Pravo podnošenja ponuda na natječaj imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 22/09, 36/11), za obavljanje organiziranog ronjenja uz ispunjenje sljedećih uvjeta i dokaza:
 
-                    registracija pravne osobe za turističku djelatnost podvodne djelatnosti, instruktivna ronjenja, pružanje usluga u ronilaštvu i sl. (dokazuje se izvodom iz registra);
-                    voditelji ronjenja s minimalnom kvalifikacijom R*** ili instruktor prema kategorizaciji priznatih škola ronjenja registriranih pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa;
-                    voditelji ronjenja moraju biti zaposlenici pravne osobe ili u njima angažirani temeljem posebnog ugovora (dokaz o ronilačkoj osposobljenosti te presliku ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora);
-                    prijave pravnih osoba kod kojih su u prošlom petogodišnjem razdoblju utvrđene dvije ili više nepravilnosti u radu, a prema Programu i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, neće se uzeti u razmatranje na predmetni natječaj;
-                    dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 22/09, 36/11),
-                     izjavu kojom potvrđuje da je upoznata s obvezama iz Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra,
-                    izjavu o spremnosti ispunjavanja posebnih uvjeta za zaštićeno područje - zonu propisanih Programom i
-                    ponudu s iznosom godišnje naknade koju je spremna plaćati za obavljanje podvodnih aktivnosti u zaštićenom području – zoni, a koji je isti ili veći od minimalne naknade propisane Programom.

 
III.            Zaprimanje i otvaranje ponuda
Ponude sa pripadajućom dokumentacijom šalju se na adresu Ministarstva kulture, 10000 Zagreb, Runjaninova 2 ili osobno predaju u urudžbeni zapisnik soba 17 u prizemlju, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj - dopuštenje za ronjenje - ne otvarati».
Bez obzira na način dostave ponude moraju biti zaprimljene najkasnije 10. svibnja 2011. godine do 11,00 sati. Krajnji rok za dostavu ponuda ujedno je i vrijeme njihovog otvaranja koje neće biti javno, obzirom da se radi o nabavi malih vrijednosti, a otvarati će se prema redoslijedu zaprimanja iz Upisnika o zaprimanju ponuda.
Ponude koje ne budu zaprimljene do naznačenog vremena biti će neotvorene vraćene ponuditelju, stoga su na omotnici obvezni i podatci o ponuditelju.
Ministarstvo kulture zadržava pravo odbijanja svih ponuda, bez posebnog obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima.

 
IV.            Kriterij za odabir najpovoljnije ponude i odluka o odabiru
Prednost na natječaju imat će pravna osoba, koja uz dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta ponudi veći iznos godišnje naknade, koja zapošljava domicilno stanovništvo, koja je aktivno sudjelovala na zaštiti kulturne baštine, te je bliže zaštićenom području – zoni za koju se dopuštenje traži.
 
Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja će nakon pregleda i ocjena pristiglih ponuda u roku od 15 dana predložiti nadležnom Konzervatorskom odjelu izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima  po ovom natječaju izabranom ponuditelju.
Nadležni Konzervatorski odjel izdat će dopuštenje za ronjenje u roku 15 dana od primitka prijedloga stručnog povjerenstva.
 
 
V.             Kontakt s ponuditeljima
Osoba zadužena za kontakt s ponuditeljima je Andrea Cukrov, telefon 01-4866281, telefaks: 01 4866680, e-mail: andrea.cukrov@min-kulture.hr    
 
 
 
DRŽAVNI TAJNIK
 
Zoran Šikić
 
 
 
Klasa: 612-08/09-03/0083
Urbroj: 532-12-02/6-11-13
Zagreb, 30. ožujka 2011.