Natječaj za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima zona potonulog broda „Francesa da Rimini“ kod otoka Kaprija

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 22/09) i Programa obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro za 2009. - 2013., Ministarstvo kulture objavljuje:
 
NATJEČAJ
 
za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima:
 
- zona potonulog broda „Francesa da Rimini“ kod otoka Kaprija (klasa: 612-08/02-01-184, urbroj, 532-10-1/8(JB)-02-2), a za petogodišnje razdoblje 2009. – 2013.
 
I. Ovim natječajem pokreće se postupak izdavanja dopuštenja za ronjenje unutar zaštićenih područja – zona utvrđenih u Programu obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatskeu područjima gdje se nalazi kulturno dobro za 2009. – 2013. (Program je objavljen na web adresi: www.min-kulture.hr ili ga se može dobiti kod nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture).
 
II. Pravo podnošenja ponuda na natječaj imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti (NN 47/99, 23/03, 28/03, 52/03 i 58/03), za obavljanje organiziranog ronjenja uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
-                    registracija pravne osobe za turističku djelatnost podvodne djelatnosti, instruktažna ronjenja , pružanje usluga u ronilaštvu i sl. (dokazuje se izvodom iz registra);
-                    voditelji ronjenja s minimalnom kvalifikacijom R*** ili instruktor prema kategorizaciji priznatih škola ronjenja registriranih pri Ministarstvu prosvjete i športa;
-                    voditelji ronjenja moraju biti zaposlenici pravne osobe ili u njima angažirani temeljem posebnog ugovora (dokaz o ronilačkoj osposobljenosti te preslik ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora);
-                    prijave pravnih osoba kod kojih su u prošlom petogodišnjem razdoblju utvrđene dvije ili više nepravilnosti u radu, a prema Programu i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, neće se uzeti u razmatranje na predmetni natječaj;
Ministarstvo kulture ne snosi nikakvu odgovornost glede troškova ponuditelja u svezi sa sudjelovanjem na natječaju.
 
III. Uz ponudu, pravna osoba dužna je priložiti:
-                    dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti,
-                     izjavu kojom potvrđuje da je upoznata s obvezama iz Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra,
-                    izjavu o spremnosti ispunjavanja posebnih uvjeta za zaštićeno područje - zonu propisanih Programom i
-                    ponudu s iznosom godišnje naknade koju je spremna plaćati za obavljanje podvodnih aktivnosti u zaštićenom području - zoni koja je ista ili veća od minimalne naknade propisane Programom.
 
IV. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
V. Javno otvaranje ponuda Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja obavit će 02. rujna 2010. godine u Upravi za arhivsku djelatnost i arheološku baštinu Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2 u 11 sati.
 
Otvaranju ponuda imaju pravo biti nazočni svi podnositelji ponuda (odgovorne osobe ili opunomoćenici s urednom punomoći).
 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 
Ministarstvo kulture zadržava pravo odbijanja svih ponuda, bez posebnog obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima.
 
VI. Prednost na natječaju imat će pravna osoba, koja uz dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta ponudi veći iznos godišnje naknade, koja zapošljava domicilno stanovništvo, koja je aktivno sudjelovala na zaštiti kulturne baštine, te je bliže zaštićenom području – zoni za koju se dopuštenje traži.
 
VII. Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja nakon javnog otvaranja ponuda u roku od 15 dana predložit će nadležnom Konzervatorskom odjelu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, izdavanje dopuštenja za pravnu osobu koja bude izabrana na temelju ovog natječaja.
 
Nadležni Konzervatorski odjel izdat će dopuštenje za ronjenje u roku od 15 dana od primitka prijedloga Stručnog povjerenstva.
 
VIII. Ponude s pripadajućom dokumentacijom šalju se ili predaju u zatvorenoj omotnici na adresu Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom na omotnici «za natječaj - dopuštenje za ronjenje - ne otvarati».
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.
  
 
Ministarstvo kulture RH