Natječaj za zasnivanje radnog odnosa: arhivist/arhivistica - Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split


Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split (MHAS), Gunjačina 3, 21000 Split, na temelju čl. 4. st.1. i čl. 131. st. 1 Pravilnika o radu (7/2015) i čl. 3. st. 2. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika - Split Urbroj: 04-02/158/2024-1 od 13. svibnja 2024. godine, te na temelju odluke Urbroj:  10-03/164/2024-2 od 23. svibnja 2024. godine, objavljuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
Arhivist u Odjelu za izložbe, komunikaciju i obrazovanje - jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica.
 
Vrsta radnog odnosa:
Radni odnos zasniva se na puno i neodređeno vrijeme.
Probni rad 6 (šest) mjeseci.
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
 
Uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informacijskih znanosti smjer arhivistika (jednopredmetni studij) ili visoka stručna sprema - informacijske znanosti smjer arhivistika prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili
- završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij smjer povijest (jednopredmetni ili dvopredmetni studij) ili visoka stručna sprema smjer povijest sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
- stečeno stručno zvanje arhivista;
- poznavanje rada na računalu;
- aktivno poznavanje jednog stranog jezika.
 
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke: ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj kontakt telefona i adresu elektroničke pošte.
 
Prilozi uz prijavu:
- životopis;
- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice);
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome);
- dokaz o stečenom stručnom zvanju arhivista (preslik potvrde nadležne ustanove);
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik svjedodžbe/indeksa/potvrde nadležne ustanove);
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci;
- elektronički ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Isprave se prilažu skenirane uz elektronsku prijavu. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje nemaju stečeno stručno zvanje arhivist, uz obvezu polaganja stručnog ispita za zvanje arhivista. U tom slučaju izabrani kandidat bit će primljen u radni odnos kao arhivist - pripravnik. Pripravnik je obvezan položiti stručni ispit nakon isteka pripravničkog staža od godine dana, i to najkasnije u daljnjem roku od godinu dana. Pripravniku koji u navedenom roku ne položi stručni ispit poslodavac će redovno otkazati, sukladno članku 58. Zakona o radu („Narodne novine“, broj: 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23).
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21, 156-2389/23) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
MHAS dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da MHAS kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja i koji ne podnesu pravovremene i potpune prijave (prijave koja sadržavaju sve podatke i priloge određene ovim natječajem) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na ovaj natječaj te se njihove prijave neće razmatrati.
 
MHAS pridržava pravo provjere znanja i/ili razgovora s kandidatima i/ili psihološkog testiranja putem stručnih službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti pravovremeno obavješteni.
 
Rokovi:
Prijave se podnose u roku od 24. svibnja do 01. lipnja 2024. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka natječaja.
Podnošenje prijava:
Prijave sa skeniranim prilozima se podnose elektronskim putem na e-mail adresu Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split: muzej@mhas-split.hr
MHAS će kandidatima potvrditi primitak maila s prijavom i prilozima.
Obavijest o izboru kandidata:
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata na internetskoj stranici MHAS-a: www.mhas-split.hr u odjeljku djelatnost - obavijesti, što se smatra izvršenom dostavom.
 
         MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA - SPLIT
 
Objava: 24.5.2024.