Javni natječaj za popunu radnog mjesta: arhivski tehničar (m/ž) - Državni arhiv u Varaždinu

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske: KLASA: 112-01/24-01/0049; URBROJ:532-02-01/1-24-02; od 14. veljače 2024.godine, te  u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Varaždinu, ravnatelj Arhiva raspisuje:

 
 JAVNI NATJEČAJ
 za popunu radnog mjesta:

  
1. Arhivski tehničar (m/ž)
 • 1 izvršitelj/izvršiteljica u Arhivskom sabirnom centru Krapina  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:
 •  završeno srednje obrazovanje (SSS), društveno ili ekonomsko usmjerenje
 •  položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara na način propisan Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja, odnosno bez položenoga stručnog ispita uz obvezu polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od 2 godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa
 •  temeljna informatička osposobljenost i vještine,
 •  probni rad 2 mjeseca.
 
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte. 
 
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana),
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je stručni ispit položen.
 
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stranicama Ministarstva kulture i medija RH, te na stranicama   Državnog arhiva u Varaždinu.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin -  s naznakom: „Javni poziv za prijem na radno mjesto - arhivski tehničar/tehničarka u  ASC Krapina“, radnim danom od 8 do 14 sati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Državnom arhivu u Varaždinu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Varaždinu 
 Objava, 6.5.2024.