Javni natječaj za popunu radnog mjesta arhivist/arhivistica - Državni arhiv u Varaždinu

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, a uz prethodnu  suglasnost Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske: KLASA: 112-01/24-01/0049; URBROJ:532-02-01/1-24-02; od 14. veljače 2024.godine, te  u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Varaždinu, ravnatelj Arhiva raspisuje:

 
J A V N I  NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
 
 1. arhivist/arhivistica
 
 • 1 izvršitelj/izvršiteljica u Arhivskom sabirnom centru Krapina  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
Uvjeti: 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika), kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za zvanje arhivist, odnosno obveza polaganja stručnog ispita u roku od 24 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa,
 • informatička osposobljenost i vještine,
 • probni rad 6 mjeseci.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
 
            Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 
            Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.
            Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su     u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom         zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stranicama Ministarstva kulture i medija RH, te na stranicama   Državnog arhiva u Varaždinu.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin -  s naznakom: „Javni poziv za prijem na radno mjesto - arhivist/arhivistica  u  ASC Krapina“, radnim danom od 8 do 14 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Državnom arhivu u Varaždinu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u VaraždinuObjava, 6.5.2024.