Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Šibeniku

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Šibeniku, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 29/2024), suglasnosti Ministarstva kulture i medija od 22. studenoga 2023. (KLASA: 112-01/23-01/0032, URBROJ: 532-02-01/1-23-04) u skladu s čl. 25. Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/2024) i suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 28. veljače 2024. (KLASA: 112-01/24-01/0060, URBROJ: 532-02-01/1-24-02) Državni arhiv u Šibeniku raspisuje

 
J A V N I   N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
 
1. arhivist (m/ž) - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijske znanosti grana arhivistika) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju humanistički ili društveni smjer (polje informacijske znanosti grana arhivistika)
 • položen stručni ispit za zvanje arhivist na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci odnosno bez položenoga stručnog ispita uz obvezu polaganja stručnog ispita na prvom ispitnom  roku, nakon stjecanja prava na pristupanje ispitu
 • znanje jednog stranog jezika
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine (MS Office)
 • probni rad 6 mjeseci
 
2. arhivski tehničar specijalist (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
Uvjeti:
 • završen prijediplomski sveučilišni studij ili prijediplomski stručni studij iz područja humanističkih znanosti ili društvenih znanosti (polje informacijskih znanosti grana arhivistika ili polje pravo grana upravno pravo i uprava), odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara specijalista na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci odnosno bez položenoga stručnog ispita uz obvezu polaganja stručnog ispita na prvom ispitnom  roku, nakon stjecanja prava na pristupanje ispitu
 • znanje jednog stranog jezika
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine (MS Office)
 • probni rad 3 mjeseca
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt (ime i prezime, adresu stanovanja, telefonski broj, adresu elektroničke pošte) i točan naziv radnog mjesta za koji se prijava podnosi.
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis
 • osobna iskaznica ili domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana (preslik)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ovisno o uvjetima radnog mjesta (preslik)
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata (m/ž) ne vodi kazneni postupak ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je stručni ispit položen)
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima isključivo u svrhu ocjene prijave kandidata.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju i dokazi o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom testiranju. O načinu testiranja, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Državnog arhiva u Šibeniku www.dasi.hr, najmanje pet dana prije testiranja.
Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Šibenik, na adresu: Državni arhiv u Šibeniku, Velimira Škorpika 6/A), 22000 Šibenik s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta)“. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 
Državni arhiv u Šibeniku
Ravnateljica
mr. sc. Nataša MučaloObjava, 12.4.2024.