Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
Objavljuje
 
 
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta
 
 1. POGONSKI ELEKTRIČAR - 1 izvršitelj
UVJETI:
 • SSS tehničkog smjera ili KV tehničkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Opis radnog mjesta: samostalno brine o održavanju strojnog postrojenja, brine se za njegovu ispravnost i pravilnu uporabu, obavlja kontrolu i ispravnost strojnog dijela scenske tehnike i pozorničke mehanizacije, obavlja kontrolu ispravnosti elektromotornog sustava s djelatnicima održavanja, održava instalacije u ispravnom stanju, polaže ispit za rukovatelja centralnog grijanja, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu Voditelja energetike i održavanja u kazališnim zgradama, Rukovoditelja  odjela zaštite, energetike i održavanja kazališta, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Voditelju energetike i održavanja u kazališnim zgradama, Rukovoditelju  odjela zaštite, energetike i održavanja kazališta, Direktoru službe tehnike i Intendantu.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene) i potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je radno iskustvo ostvareno na istim ili sličnim poslovima navedenim u ovom oglasu.
 
 
 1. RUKOVATELJ KLIMATIZACIJE I ODRŽAVANJA - 1 izvršitelj
UVJETI:
 • SSS tehničkog smjera ili KV tehničkog smjera
 • poznavanje rada na računalu
 • probni rad 2 mjeseca
Opis radnog mjesta: samostalno nadzire i rukuje uređajima za centralno grijanje i klimatizaciju te ih održava, vodi službene evidencije o izvršenom radu te pismene izvještaje o kvarovima, prema nalogu obavlja i poslove drugog održavanja, polaže ispit za rukovatelja centralnog grijanja, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu Voditelja energetike i održavanja u kazališnim zgradama, Rukovoditelja  odjela zaštite, energetike i održavanja kazališta, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Voditelju energetike i održavanja u kazališnim zgradama, Rukovoditelju  odjela zaštite, energetike i održavanja kazališta, Direktoru službe tehnike i Intendantu.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe te preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)
 
 
 
 
 1.  MAJSTOR VLASULJAR - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
- SSS primijenjena umjetnost ili SSS frizer ili KV frizer ili minimalno 5 godina radnog iskustva na poslovima izvedbene scenske umjetnosti u kazalištu u području vlasulja
- znanje engleskog jezika
- 4 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen majstorski ispit ili 5 godina radnog iskustva
-probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
Opis radnog mjesta: kreira i samostalno izvodi najzahtjevnije frizerske i vlasuljarske radove prema zahtjevima redatelja, kostimografa i Rukovoditelja, u zgradama kazališta i van nje, kao i na gostovanjima, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, vodi priručno skladište, po potrebi i nalogu obavlja jednostavne šminkerske poslove, priprema i obavlja utovar i istovar maskersko - vlasuljarske opreme na gostovanjima, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu Voditelja maskersko - vlasuljarske radionice, Rukovoditelja radionica kostimografske proizvodnje i opreme, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Voditelju maskersko - vlasuljarske radionice, Rukovoditelju radionica kostimografske proizvodnje i opreme, Direktoru službe tehnike i Intendantu.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe, preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene), potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je radno iskustvo ostvareno na istim ili sličnim poslovima navedenim u ovom oglasu, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene) i preslik položenog majstorskog ispita.
 
 
 1. MAJSTOR TONA - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
- SSS ili KV tehnički smjer
- znanje engleskog jezika
- informatička pismenost
- probni rad 2 mjeseca
- radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za odsutnog djelatnika.
Opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima te sudjeluje u pripremi, postavu i vođenju tonskih efekata i snimljene glazbe na pokusima i predstavama u prostorima kazališta te na gostovanjima, po potrebi snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prati proces stvaranja predstave te izrađuje i prikuplja dokumentaciju svih predstava koju je dužan dostaviti tehničkom uredu, prati kvalitetu na repriznim izvedbama, odgovara za tonsku opremu i priprema ju za gostovanja te utovar i istovar prilikom transporta, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema
nalogu Rukovoditelja odjela rasvjete, tona i videa, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Rukovoditelju odjela rasvjete, tona i videa, Direktoru službe tehnike i Intendantu.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe,  preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 
 
 
 1. MAJSTOR BRAVAR - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
- SSS bravar ili KV bravar
- 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu
- položen majstorski ispit ili 5 godina radnog iskustva
- probni rad 3 mjeseca
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.
Opis radnog mjesta: samostalno izvodi sve najsloženije bravarske radove za potrebe Kazališta, scenske proizvode kao i bravarske radove za održavanje Kazališta, po nalogu zamjenjuje Voditelja bravarske radionice, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu Voditelja bravarske radionice, Rukovoditelja radionica scenske proizvodnje, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Voditelju bravarske radionice, Rukovoditelju radionica scenske proizvodnje, Direktoru službe tehnike i Intendantu.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe, preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene), potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je radno iskustvo ostvareno na istim ili sličnim poslovima navedenim u ovom oglasu, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene) i preslik položenog majstorskog ispita.
 
 
6.  VLASULJAR - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
     - SSS primijenjena umjetnost ili SSS frizer ili KV frizer
     - znanje engleskog jezika       
     - probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
Opis radnog mjesta: obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i u kazališnim garderobama, u zgradama kazališta i van njih, kao i na gostovanjima, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po potrebi i nalogu obavlja jednostavne šminkerske poslove, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu Voditelja maskersko - vlasuljarske radionice, Rukovoditelja radionica kostimografske proizvodnje i opreme, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Voditelju maskersko - vlasuljarske radionice, Rukovoditelju radionica kostimografske proizvodnje i opreme, Direktoru službe tehnike i Intendantu.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe te preslik potvrde o znanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene).
 
 
7.RADNIK NADSTROPLJA U KAZALIŠTU - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
         -SSS ili KV ili minimalno 2 godine radnog iskustva na poslovima scenske tehnike u kazalištu
         -probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u svojstvu zamjene za djelatnika na bolovanju.
 
Opis radnog mjesta:
Obavlja sve poslove na nadstroplju vezane uz dekor i opremu, na pokusima i predstavama u prostorima kazališta i ostalim prostorima koji se koriste za potrebe predstava i proba te na gostovanjima, po nalogu radi na pozornici, održavanju i transportu, samostalno obavlja sve stručne poslove po nalogu, odgovoran za pravilan rad s teretom na ručnim i električnim povlakama, odgovoran za scenske efekte koji se izvode pomoću povlaka
Sudjeluje u montaži rasvjetnih tijela i druge opreme na povlake, upravlja scenskom mehanizacijom i transportnim sustavima, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema
nalogu Majstora nadstroplja, Majstora pozornice, Voditelja pozornice, Rukovoditelja pozornice, transporta i rekvizite, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Majstoru nadstroplja, Majstoru pozornice, Voditelju pozornice, Rukovoditelju pozornice, transporta i rekvizite, Direktoru službe tehnike i Intendantu.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe ili potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je radno iskustvo ostvareno na poslovima scenske tehnike u kazalištu.
 
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.
O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.
 
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 


Objava, 12.4.2024.