Javni natječaj za prijem u radni odnos - Tiflološki muzej

Na temelju članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22, NN br. 29/24), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tiflološkog muzeja od 26. travnja 2021.  te Suglasnosti za zapošljavanje koju je donijelo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske KLASA:112-01/24-01/0046 URBROJ:532-02-01/1-24-02 od 13. veljače 2024.,
ravnateljica Tiflološkog muzeja, Augusta Šenoe 34/III, Zagreb raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 

Za prijem u radni odnos na radno mjesto:

Spremačica m/ž - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti
     a) niža stručna sprema ili osnovna škola
     b) probni rad 30 dana

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolba za posao
- životopis
- uvjerenje o državljanstvu ili preslika osobne iskaznice
- preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Prednost imaju osobe koje su prošle radno osposobljavanje za mjesto spremačice.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na javni natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u “Narodnim Novinama”.
Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Tiflološki muzej, 10000 Zagreb, Augusta Šenoe 34/III, s naznakom
“Javni natječaj za spremačicu (m/ž)  - ne otvarati”.
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Osobni podaci kandidata/kinja prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka javnog natječaja te se u skladu s relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima čuvaju i uništavaju.
 
 
 
Ravnateljica
Nina Sivec
 
Objava, 20.3.2024.