Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta
 
 
RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE, PLANA I ANALIZE - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
- završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij
- 4 godine radnog staža na poslovima javne nabave,
- znanje najmanje jednog stranog jezika,
- informatička pismenost,
- da se osoba ne nalazi pod istragom
- certifikat iz područja javne nabave (ili polaganje ispita za stjecanje certifikata u roku 3 mjeseca od zasnivanja radnog odnosa)
- poznavanje propisa iz područja javne nabave,
- poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća
- probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: organizira, vodi i odgovara za rad Službe, u skladu s propisima izrađuje plan nabave, provodi postupke javne nabave i bagatelne nabave robe, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, vodi registar javne nabave, kontrolira izvršenje ugovora po javnoj nabavi, izrađuje odluke, zapisnike i ugovore o javnoj nabavi, te prati njihovo izvršavanje, odgovoran je za izradu i elektronsku objavu sve potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave, prati propise iz svog djelokruga rada u suradnji sa službom pravnih i općih poslova, vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti na radu, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave, za svoj rad odgovara Poslovnom ravnatelju i Intendantu.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) i potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je staž ostvaren na poslovima javne nabave, preslik diplome, potvrdu da se osoba ne nalazi pod istragom, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik važećeg certifikata u području javne nabave ili potpisanu izjavu o polaganju ispita za stjecanje istog u roku 3 mjeseca od zasnivanja radnog odnosa.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.
O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.
 
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 
 Objava, 20.3.2024.