Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Arheološki muzej Zadar

Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1, 23000 Zadar, temeljem članka 25. Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 61/18, 98/19 i 114/22) , članka 15. stavak 2. točke 7. i 12. Statuta Arheološkog muzeja Zadar, članka 24. i 25.  Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike  u javnim službama, na snazi od 01. ožujka 2024, članaka 102. , 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima  njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članaka 48., 49. i 50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  („Narodne novine“ br. 84/21), sukladno točki IV. st. 1.   Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, („Narodne novine“ br. 35/22 ) i suglasnosti Ministarstva kulture i medija RH Klasa: 112-01/24-01/0035, Urbroj: 532-02-01/1-24-02 od  01. veljače 2024.objavljuje:

 
J A V N I      N A T J E Č A J
 
za zasnivanje radnog odnosa
 
 
1. Kustos - 1 (jedan) izvršitelj/ica
 
Vrsta radnog odnosa:
 
Rad na neodređeno vrijeme - puno radno vrijeme, probni rad 4 (četiri) mjeseca
 
2. Kustos  - 1 (jedan) izvršitelj/ica
 
Vrsta radnog odnosa:
 
Rad na određeno vrijeme, zamjena do povratka kustosa koji obnaša dužnost ravnatelja  - puno radno vrijeme, probni rad 4 (četiri) mjeseca
 
3. Kustos  - 1 (jedan) izvršitelj/ica
 
Vrsta radnog odnosa:
 
Rad na određeno vrijeme, zamjena do povratka kustosice koja obnaša dužnost ravnateljice - puno radno vrijeme, probni rad 4 (četiri) mjeseca
 
Uvjeti:
 
-  završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski stručni studij arheologije ili visoka stručna sprema - smjer arheologija
 
- položen stručni ispit za kustosa;
 
- jedna godina radnog iskustva u struci;
 
- poznavanje jednog stranog jezika;
 
- poznavanje rada na PC-u;
U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke ( osobno ime, datum i mjesto
rođenja, adresu stanovanja, broj telefona  te e - mail )
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
 
-  životopis;
 
-  dokaz o završenom visokoškolskom obrazovanju;
 
- dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa;
 
- dokaz o radnom iskustvu;
 
- dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika indeksa ili svjedodžbe srednje škole ili potvrda škole stranih jezika)
 
-  domovnicu;
 
- uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  („Narodne novine“ br. 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.

Sukladno obvezi iz članka 49. stavak 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1555.html
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
 
Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat  prije sklapanja
ugovora o radu, dužan je priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
Kandidati koji se prijavljuju za više radnih mjesta, obvezni su za svako radno mjesto za koje se kandidiraju dostaviti odvojenu i potpunu prijavu sa svim traženim dokumentima u posebnoj kuverti.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose na adresu: Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1, s naznakom „Za natječaj - Kustos - 1, ili Kustos -  2 ili Kustos - 3 - ne otvarati“, preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom u tajništvo Arheološkog muzeja Zadar.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
 
                                                                               Arheološki muzej Zadar
 
Objava, 8.3.2024.