Javni natječaj za popunu radnog mjesta - Državni arhiv u Zadru

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Zadru (dalje: Arhiv), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 56/22, 127/22, 58/23 i 128/23) i suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 5. veljače 2024. godine (KLASA: 112-01/24-01/0039, URBROJ: 532-02-01/1-24-02), Državni arhiv u Zadru raspisuje

 
J A V N I   N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
 
 
Arhivist (m/ž), 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - humanističkog ili društvenog smjera (polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i dokumentalistika)
 • položen stručni ispit za zvanje arhivist odnosno obveza polaganja stručnog ispita u primjerenom roku, a najkasnije u roku od 18 mjeseci, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • znanje jednog i poznavanje drugog stranog jezika (talijanski, njemački, francuski, latinski, engleski)
 • probni rad 6 mjeseci
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt (ime i prezime, adresu stanovanja, telefonski broj, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta za koji se prijava podnosi. Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis
 • diploma (preslik)
 • osobna iskaznica ili domovnica (preslik)
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije („e-Radna knjižica“, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja - izvornik)
 • uvjerenje o položenom ispitu, ukoliko je ispit položen
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (izvornik - ne starije od 30 dana),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata (m/ž) ne vodi kazneni postupak ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom (izvornik - ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
Prednost imaju kandidati s iskustvom na poslovima opisa arhivskog gradiva u digitalnom okruženju.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju i dokazi o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo .

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, bit će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu razgovora, kandidati će biti obaviješteni pisanim putem, elektroničkom poštom, najmanje tri dana prije održavanja istog. DAZD pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
Za kandidata koji se ne odazove na razgovor, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju ovog natječaja, obrađuju se isključivo u svrhu ocjene prijave kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zadru , na adresu: Državni arhiv u Zadru, Ruđera Boškovića 1, 23000 Zadar s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto arhivist“. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
DRŽAVNI ARHIV U ZADRU
 
 
 
Objava, 6.3.2024.