Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Muzejima Ivana Meštrovića, mjesto rada: Galerija Meštrović, Split

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj: 56/22, 127/22, 58/33), članka 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića, članka 11. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovića te Prethodne suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija, KLASA: 112-01/24-01/0019, URBROJ: 535-02-01/1-24-03, od 19.01.2024. godine, ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića raspisuje
 


J A V N I    N A T J E Č A J 
 
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Muzejima Ivana Meštrovića, mjesto rada: Galerija Meštrović, Šetalište Ivana Meštrovića 46, i Meštrovićeve Crikvine - Kaštilac, Šetalište Ivana Meštrovića 39, Split, Split, za radno mjesto:
 
Informator- 1 izvršitelj/ica - neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme - probni rad dva mjeseca
 
Uvjeti:
- završeno srednjoškolsko obrazovanje;
- najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika;
- znanje rada na računalu.

Prednost:       znanje više svjetskih jezika
 
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke prijavitelja (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte).
 
Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba srednje škole), dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaz o prethodnom radnom iskustvu (moguće dostaviti: potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat obavljao ili preslike prethodnih ugovora o radu ili preslike prijava na HZMO iz kojih je vidljivo prethodno radno mjesto), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde), dokaz o znanju rada na računalu (preslika svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde).
 
Opis poslova:
 • prodaje ulaznice posjetiteljima Muzeja i vodi evidenciju o broju prodanih ulaznica;
 • prati kretanje posjetitelja u vanjskim i unutarnjim prostorima Muzeja neposredno i/ili putem monitora;
 • čuva izloške u vanjskim i unutarnjim prostorima Muzeja za vrijeme stalnog postava, povremenih izložbi ili drugih događanja;
 • održava red i mir u vanjskim i unutarnjim prostorima Muzeja;
 • vodi brigu o udobnosti posjetitelja u Muzeju i pomaže im u kretanju;
 • daje sve potrebne informacije posjetiteljima;
 • vodi posjetitelje po stalnom postavu i povremenim izložbama prema naputku kustosa ili autora projekta;
 • brine i obavještava nadležnu osobu o nečistoći, oštećenjima, kvarovima rasvjete, klimatizacijskih uređaja i dr., o promjenama na izlošcima i u prostoru, te ostalim uočenim nepravilnostima u vanjskim i unutarnjim prostorima Muzeja;
 • sudjeluje pri pakiranju i pripremi umjetnina za transport;
 • sudjeluje u pripremi i raspremi raznih događanja (izložbe, koncerti, seminari, domjenci i sl.), kao i svih drugih aktivnosti Muzeja;
 • preuzima obvezu čuvanja podataka koji se sukladno aktima Muzeja smatraju poslovnom tajnom;
 • za voditelja odjela i ravnatelja priprema pisanu korespondenciju iz djelokruga svog posla;
 • obavlja dežurstva prema rasporedu;
 • dužan je pridržavati se svih zakonom i drugim općim aktima Muzeja propisanih odluka;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zvanjem i sposobnostima prema uputi i nalogu neposrednog voditelja i ravnatelja.
 
Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom  prijavljenim/om na javni natječaj.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj: 121/17,  98/19, 84/21, 156/23), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o priznatom statusu iz članka 102. stavka 1. do 3. te  dokaze iz članka 103. stavka 1. gore citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, broj: 84/21) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavak 1. citiranog Zakona, iz kojih je vidljivo postojanje navedenog prava.
Popisi dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na slijedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj: 33/92, 57/92 - Uredba o dopunama Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 94/01 - Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca  (rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Muzeji Ivana Meštrovića (dalje: Muzeji) pridržavaju pravo provođenja dodatnih testiranja odnosno, razgovora s kandidatima. Eventualni poziv na pisano testiranje odnosno, razgovor, prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila ili kontakt broja ako kandidat nema e-mail. Muzeji pridržavaju pravo da eventualno dodatno testiranje kandidata povjere Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata tražiti dostavu ovjerenih preslika.
 
Osobni podaci prijavitelja dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, Muzeji prikupljaju i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (tzv. GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN, broj: 42/18).
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzejima za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na ovaj natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječaja i odabira kandidata, sukladno važećim propisima.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene web stranice Muzeja Ivana Meštrovića u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.
 Prijavom na natječaj, kandidat pristaje na mogućnost objave njegovog imena i prezimena na web stranici Muzeja Ivana Meštrovića.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Muzeja Ivana Meštrovića, s naznakom „Natječaj za radno mjesto: Informator“, na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split.
 
 
 
 
        Muzeji Ivana Meštrovića
 


Objava, 14.2.2024.