Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Zagrebu

„Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 56/2022) i prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (KLASA: 112-01/24-01/0023 URBROJ: 532-02-01/1-24-02 od 23. siječnja 2024. ), a u skladu s odredbama  Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zagrebu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Zagrebu, ravnateljica Arhiva raspisuje


 
NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa:

1. arhivist (m/ž) - u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskog gradiva- 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani   preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,  odnosno, studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,
- položen stručni ispit za zvanje arhivist,
- znanje jednog stranog jezika,
- informatička osposobljenost i vještine.
 
 
2. arhivski tehničar (m/ž) - u Odjelu za dokumentacijsko-informacijske poslove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- SSS društvenog ili ekonomskog usmjerenja,
- položen stručni ispit za zvanje arhivski tehničar    
- znanje i vještina rada na računalu,
- poznavanje jednog svjetskog jezika,
- 1 godina radnog iskustva,
- probni rad od 30 dana.
 
 
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma, odnosno svjedodžba o završenoj srednjoj školi)
- preslika osobne iskaznice ili dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
- dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio)
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s podacima iz matične evidencije
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je ispit položen

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu u preslici, a izabrani kandidat će predočiti dokumentaciju u izvorniku.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju godinu dana radnog iskustva u struci, ali su obavljale slične ili odgovarajuće poslove.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke uz obvezu polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od 2 godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa.
 
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, bit će pozvani na usmeni razgovor. Izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora s povjerenstvom.
O vremenu razgovora, kandidati će biti obaviješteni pisanim putem, elektroničkom poštom, najmanje tri dana prije održavanja istog.

Za kandidata koji se ne odazove na razgovor, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

U pisanoj prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju ovog natječaja, obrađuju se isključivo u svrhu ocjene prijave kandidata.
 
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj će se objaviti i na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija i Državnog arhiva u Zagrebu.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zagrebu, na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Florijana Andrašeca 18, 10000 ZAGREB s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto - (navesti naziv radnog mjesta)“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Zagrebu“

 
 

Ravnateljica
Željka Dmitrus Purić, prof.
  viša arhivistica

 
Objava, 19.2.2024.