Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Rijeci

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Rijeci, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 56/2022) i prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (KLASA: 112-01/24-01/0021, URBROJ: 532-02-01/1-24-02 od 23. siječnja 2024. godine), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Rijeci, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Rijeci i Izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Rijeci, ravnatelj Arhiva raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

1. Manipulant (m/ž) Odjelu za opće i tehničke poslove, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti za radno mjesto:

- završena osnovna škola
 
Za radno mjesto je predviđen probni rad u trajanju do mjesec dana.
U skladu s člankom 13. Stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Opis poslova:
- održava čistoću u poslovnim, sanitarnim i zajedničkim prostorijama,
- održava čistoću u izložbenim prostorima, spremištima i neposrednom okolišu zgrade,
- obavlja poslove dostave, manipulativne i druge slične pomoćne poslove
- obavlja pomoćne poslove u vezi s arhivskim gradivom pod nadzorom stručnih djelatnika,
- vodi evidenciju o ulasku posjetitelja u Arhiv,
- po potrebi izrađuje preslike arhivskog gradiva, kao i ostale dokumentacije potrebne za rad Arhiva te
- sudjeluje u provedbi mjera evakuacije, spašavanja i prijenosa arhivskog gradiva.
- u skladu sa sposobnostima i vještinama obavlja i druge poslove za potrebe Arhiva po nalogu voditelja i ravnatelja.

Uz pisanu i potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte) te priložiti sljedeće dokaze, kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 
  • životopis,
  • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
  • uvjerenje o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice (preslika),
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (e-Radna knjižica, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja - izvornik),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata (m/ž) ne vodi kazneni postupak ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom (izvornik - ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).
 
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate (m/ž) pod jednakim uvjetima. Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju i dokazi o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona - popis dokaza dostupan na: internetskoj stranici Ministarstva branitelja - poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.
Kandidat (m/ž)  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja - poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf  
Kandidati (m/ž) koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidati (m/ž)  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
Kandidati (m/ž) koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će usmenom razgovoru u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova.
Kandidati (m/ž) će biti pozvani na razgovor putem elektroničke pošte ili telefonski.

Arhiv pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata (m/ž), bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Za kandidata (m/ž) koji se ne odazove na usmeni razgovor, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Državnog arhiva u Rijeci.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati (m/ž) su izričito suglasni da Arhiv, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom (m/ž) u postupku javnog natječaja.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo na adresu (poštom ili osobno u pisarnicu Arhiva): Državni arhiv u Rijeci, Park Nikole Hosta 2, 51000 Rijeka, s naznakom: ˝Natječaj za radno mjesto manipulant˝.

O rezultatima natječaja svi će kandidati (m/ž) biti obaviješteni na isti način i u zakonskom roku.
 
 
DRŽAVNI ARHIV U RIJECI



 
Objava, 6.2.2024.