Javni natječaj za prijam zaposlenika (m/ž) na određeno vrijeme - Državni arhiv u Bjelovaru

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru (dalje: Arhiv) i toč. III. i IV. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 35/22) te sukladno čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22), odredbama Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Bjelovaru ravnateljica Arhiva raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ

za prijam zaposlenika (m/ž) na određeno vrijeme
 
1. arhivist/ica, 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka djelatnice s bolovanja.
Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - humanističkog ili društvenog smjera;
- položen stručni ispit za zvanje arhivista odnosno bez položenoga stručnog ispita uz obvezu polaganja stručnog ispita na prvom ispitnom roku, nakon stjecanja prava na pristupanje ispitu,
- temeljna informatička osposobljenost i vještine,
- znanje jednoga stranog jezika.

Ako se ne prijave kandidati (m/ž) s položenim stručnim ispitom za zvanje arhivist, u obzir dolaze kandidati (m/ž) koji su radili na istim ili sličnim poslovima o čemu je potrebno priložiti dokaz.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u pozivu.

Uz pisanu prijavu na javni poziv potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete poziva:

- životopis s kontakt podacima,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma),
- dokaz o državljanstvu,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana),
- potvrda o položenom stručnom ispitu za zvanje arhivist ili dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima obrade i korištenja arhivskog i dokumentarnog gradiva (potvrda i/ili preporuka poslodavca),
-  dokaz o znanju jednog stranog jezika i to preslika svjedodžbu srednje škole ili indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika.

Na javnom pozivu ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na poziv pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz poziva i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će obavješteni o terminu intervjua.
Za kandidata koji se ne odazove na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na poziv te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Državni arhiv u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar, s naznakom: ˝Za javni natječaj na radno mjesto arhivist˝
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni poziv neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Državnog arhiva u Bjelovaru.
 
                                                                                             
Državni arhiv u Bjelovaru

Objava, 1.2.2024.