Natječaj za radno mjesto - Arheološki muzej Istre


Temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva kulture, ravnatelj Darko Komšo raspisuje
 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO


Kustos/ica - jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - društvenog ili humanističkog smjera; 
 • položen stručni ispit za kustosa;
 • 1 godina radnog iskustva;
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • poznavanje rada na PC-u.
Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme uz  probni rok u trajanju od tri mjeseca.
Uz prijavu je potrebno priložiti, skenirano, sljedeće dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja:
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci);
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kustosa;
 • životopis  
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće biti razmatrane. Potpunom se smatra zamolba koja kumulativno sadrži: podatke o kandidatu, e mail adresu  za primanje obavijesti te sve dokumente zatražene u tekstu natječaja.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua i testiranja s kandidatima. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu i testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu.
Vrijeme i mjesto  održavanja intervjua i testiranja bit će dostavljeni elektroničkom poštom na adrese kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja.
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Arheološki muzej Istre prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te ih objaviti na web stranicama AMI. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu AMI izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj i skenirani dokumenti dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: uprava.ami@gmail.com, s naznakom „Natječaj za radno mjesto kustos/ica“. O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana izbora kandidata/kinje.
 
Arheološki muzej Istre
       Ravnatelj
                                                                   Darko Komšo, muzejski savjetnik


 


Objava, 26.1.2024.