Natječaj za radno mjesto knjižničarskog tehničara - Hrvatska knjižnica za slijepe

HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE
10000 ZAGREB, ŠENOINA 34

 
objavljuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos:


KNJIŽNIČARSKI TEHNIČAR


Izvršitelj/ica: 1

Uvjeti za obavljanje posla:


- završeno srednje četverogodišnje obrazovanje
- položen stručni ispit za knjižničarskog tehničara odnosno obveza polaganja istog u roku predviđenom propisom kojim se uređuje stjecanje knjižničnih zvanja
- računalna i informacijska pismenost
- razvijene komunikacijske vještine
- poznavanje jednog stranog jezika
- spremnost na stručno usavršavanje
- jedna godina radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:


- molbu
- životopis
- dokaz o završenoj stručnoj spremi
- preslika domovnice
- preslika osobne iskaznice
- dokaz o dosadašnjem radu (preslik radne knjižnice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je
8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Molbe s oznakom "Za natječaj za zapošljavanje" i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja
dostavljaju se na adresu: Hrvatska knjižnica za slijepe, 10000 Zagreb, Šenoina 34, p.p. 231

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Objava, 17.1.2024.