Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta
 
 
1. RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
         - završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij s područja društvenih znanosti
         - 3 godine radnog staža,
         - znanje jednog stranog jezika,
         - informatička pismenost,
         - da se osoba ne nalazi pod istragom
         - certifikat iz područja javne nabave
         - poznavanje propisa iz područja javne nabave,
         - poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća
         - probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, u skladu s propisima izrađuje plan nabave, provodi postupke javne nabave i bagatelne nabave robe, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, vodi registar javne nabave, kontrolira izvršenje Ugovora po javnoj nabavi, izrađuje odluke, zapisnike i Ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, odgovoran je za izradu i elektronsku objavu sve potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave, prati propise iz svog djelokruga rada u suradnji sa službom pravnih i općih poslova, vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti na radu, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik diplome, potvrdu o nekažnjavanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik certifikata u području javne nabave.
 

2. DRAMATURG - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
- završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje kazališne ili filmske umjetnosti, studij dramaturgije
- znanje engleskog i još jednog svjetskog jezika
- probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o kazalištima.
Opis radnog mjesta: sudjeluje u sastavljanju repertoara drame, piše recenzije o tekstovima, priprema tekstove za programske knjižice dramskih predstava, radi kao dramaturg predstave prema dogovoru s ravnateljem direkcije i redateljem predstave, prati kazališnu periodiku, dežura na predstavama i potpisuje izvještaj predstave nakon inspicijenta, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu ravnatelja direkcije.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik diplome i preslik potvrde o poznavanju engleskog i drugog stranog jezika (ili prijepis ocjene).


3. POGONSKI ELEKTRIČAR - 1 izvršitelj  

UVJETI:
  • SSS elektrotehničkog smjera
  • položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja
  • probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Opis radnog mjesta: obavlja poslove električarskog i elektroničarskog održavanja za potrebe Kazališta, prema nalogu nadzire i rukuje uređajima za centralno grijanje i klimatizaciju i održava ih, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja te izvodi svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu sudjeluje i u radu rasvjete, obavlja ostale poslove po nalogu voditelja energetike i održavanja u kazalištu.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe i preslik položenog ispita za rukovatelja centralnog grijanja.
 

4.  MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 
- završen sveučilišni preddiplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
- znanje najmanje jednog stranog jezika
- informatička pismenost
- 3 godine radnog staža
- probni rad 3 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Opis radnog mjesta: postavlja i nadzire rasvjetu predstava, sudjeluje u izradi potrebne tehničke dokumentacije, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi na regulatoru, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, obavlja sve stručne poslove prema nalogu voditelja rasvjete.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).


5. MAJSTOR TONA - 1 izvršitelj  
     
UVJETI:
 
- završen sveučilišni preddiplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij s područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnike ili umjetničkog područja, oblikovanje zvuka odnosno audio produkcija
- znanje jednog stranog jezika
- informatička pismenost
- 3 godine radnog staža
- probni rad 3 mjeseca
- radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za odsutnog djelatnika.

Opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e- radna knjižica), preslik potvrde o završenom obrazovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).


6. MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU - 1 izvršitelj  

UVJETI:

- SSS, VKV bravar
- 3 godine radnog staža
- varilački atest
- provjera zahtijevanih vještina i znanja
- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.
Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve bravarske radove za scenske proizvode  i održavanje, po nalogu radi na održavanju, po nalogu zamjenjuje voditelja bravarije, vodi priručno skladište, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) i preslik varilačkog atesta.
 

7. MAJSTOR VLASULJAR U KAZALIŠTU - 1 izvršitelj
 
UVJETI:

- završen sveučilišni preddiplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij s područja tehničkih znanosti ili umjetničkog područja
-1 godina radnog staža
-probni rad 3 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi najsloženije frizerske i vlasuljarske radove prema zahtjevima redatelja, kostimografa i voditelja odjela, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice, vodi priručno skladište, po nalogu pomaže u obavljanju maskersko-šminkerskih poslova.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju i ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica).
 

8.  VLASULJAR - 1 izvršitelj
 
UVJETI:

     - SSS frizer
     - probni rad 2 mjeseca
     - provjera zahtijevanih znanja i vještina

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.
 
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.
O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.
 
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 
Objava, 10.1.2024.