Natječaj za imenovanje umjetničkog voditelja/ice plesnog ansambla nacionalnog statusa - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

Temeljem članaka 38., 39., 40., 41., 42., 43., 46., 47. i 48. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i članka 13., članka 26. stavka 3. i članka 28. Statuta Ansambla Lado urbroj: 176 od 13. veljače 2023. godine Upravno vijeće Ansambla Lado iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a,  raspisuje
 
NATJEČAJ
za imenovanje umjetničkog voditelja/ice plesnog ansambla nacionalnog statusa
 
 
Opis poslova radnog mjesta dostupan je na linku:
https://www.lado.hr/site/assets/files/1046/novi_statut-13_02_2023.pdf
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili iz umjetničkog područja,
- najmanje 5 godina radnog iskustva u području folklorne djelatnosti i
- znanje barem jednog svjetskog jezika u govornom i pisanom izričaju.
 
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme,
- dokaz o radnom iskustvu u području folklorne djelatnosti (elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu u području folklorne djelatnosti, druga odgovarajuća javna isprava ili potvrda iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u području folklorne djelatnosti),
- prijedlog plana umjetničkog rada Ansambla Lado,
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
- dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba, indeks sa završenim kolegijem stranog jezika, diploma odnosno druga isprava o završenom studiju stranog jezika, uvjerenje odnosno potvrda ili druga isprava škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).
 
Kandidati mogu priložiti i dokaze o dodatnim kompetencijama, primjerice osnovnim digitalnim vještinama. Osnovne digitalne vještine dokazuju se preslikom svjedodžbe, preslikom indeksa o završenom kolegiju, potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
 
Kandidati dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostavljaju u obliku neovjerenih preslika, a Ansambl Lado može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.
 
Potpunom i pravovremenom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili preporučeno poštom. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Umjetničkog voditelja imenuje Upravno vijeće Ansambla Lado na temelju javnog natječaja na razdoblje od četiri godine.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, izbor se može obaviti na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem testiranja i razgovora (intervjua). Poslodavac može provesti i psihološko testiranje. U tom slučaju Poslodavac će pri izboru kandidata uzeti u obzir i psihološku procjenu kandidata. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Ansamblu Lado za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ansambla LADO.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj umjetnički voditelj/ica Ansambla LADO - ne otvaraj"
Trg Republike Hrvatske 6a
10000 Zagreb
 
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje Ansamblu Lado.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek postupka natječaja objavljivat će se na web-stranici Ansambla LADO https://www.lado.hr/.
 
Svi kandidati bit će na isti način i najkasnije u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
            Predsjednica Upravnog
vijeća:

Katarina Bušić

 
Objava, 10.1.2024.