Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Dvor Trakošćan

Na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija, Klasa: 112-01/23-01/0007, Urbroj: 532-02-01/1-23-07 od 27. prosinca 2023. godine i  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) Dvor Trakošćan objavljuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Restaurator
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
 • puno radno vrijeme
 • uvjeti:
  • VSS, Akademija likovnih umjetnosti
  • položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva na poslovima restauratora ili
  • bez položenog stručnog ispita restaurator - pripravnik
 
 • opis poslova:
  • restaurira muzejske predmete prema pravilima struke i odgovoran je za muzejske predmete u vrijeme dok su u radionici,
  • obavlja restauratorske poslove u drugim muzejskim radionicama, odnosno ustanovama na osnovi naloga ravnatelja,
  • vodi evidenciju o ulasku, tijeku posla i izlasku muzejskog predmeta iz restauratorske radionice,
  • obavlja poslove vezane uz postav izložbe Muzeja,
  • vodi fototeku radionice,
  • predlaže plan i program rada iz svog područja rada u dogovoru s kustosima,
  • obavlja pakiranje muzejske građe, odnosno predmeta i nabavlja materijal za restauratorsku radionicu i vodi evidenciju utroška materijala te podnosi 6. mjesečno izvješće o utrošku materijala ravnatelju,
  • sudjeluje u radu kongresa i savjetovanja,
  • pomaže kustosima u pripremi materijala za izložbe i dr.,
  • dežura prema potrebi,
  • prodaje ulaznice, propagandni materijal Muzeja
  • obvezan je osposobiti se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, za poslove i radne zadaće svojeg radnog mjesta, provodi protupožarne mjere u okviru djelokruga rada uz prethodnu edukaciju,
  • obavlja i ostale poslove po izravnom nalogu ravnatelja.
 
 • prednost:
  • osobe s položenim stručnim ispitom i 1 godinom radnog iskustva na poslovima restauratora
  • iskustvo rada na restauratorskim poslovima u muzejskim ustanovama
Planirani početak rada: siječanj, 2024.  
Pokusni rad u trajanju od 4 mjeseca ili pripravnički staž u skladu sa zakonom
Na natječaj se, pod jednakom uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
 
Kandidati su obvezni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti i:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je primjenjivo)
Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:
          Dvor Trakošćan
          Trakošćan 4
          42250 Lepoglava
          s naznakom   „JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RESTAURATOR“
 
najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja će biti pozvani na razgovor.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf   
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).
 
Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Muzeja u svrhu odabira kandidata, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Muzeja.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.
 
 

 

 
ravnateljica:
                                                                                                                  dr. sc. Goranka Horjan 
Objava, 10.1.2024.