Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog muzeja turizma

Na temelju članka 26. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97- ispr., 47/99- ispr., 35/08, 127/19 i 151/22, dalje: Zakon o ustanovama), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22, 127/22, 58/23 i 128/23), članka 10. Uredbe o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma („Narodne novine“ broj 94/07, 110/09) i članka 16. stavka 3. Statuta Hrvatskog muzeja turizma, Grad Opatija raspisuje
 
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog muzeja turizma
 
Ravnateljem/icom muzeja može biti imenovana osoba:
 • koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • koja ima najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju
 • koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • koja poznaje najmanje jedan svjetski jezik
 • protiv koje se ne vodi kazneni postupak.
Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.
Ravnatelj/ica ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.
Uz prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice potrebno je priložiti:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o završenom traženom studiju (izvornik ili ovjereni preslik diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
 • dokaz o godinama rada u skladu s uvjetima iz ovog natječaja, i to:
1. e- radna knjižica ili izvornik potvrde o radnopravnom statusu, i
2. preslik potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio ili preslik rješenja o rasporedu ili preslik ugovora o radu i dr.,
 • izvornik ili ovjereni preslik potvrde o poznavanju jednog svjetskog jezika ili preslik indeksa ili izvornik vlastoručno potpisane izjave o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika
 • elektronički zapis/ izvornik ili ovjereni preslik uvjerenja nadležnog suda iz kojeg je vidljivo da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.
Ako kandidat/kinja bude imenovan/a za ravnatelja/icu, obvezan/na je potpisati izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj  111/93, 34/99, 121/99- vjerod. tum., 52/00- Odluka Ustavnog suda RH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11- proč. tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) u vezi s člankom 39. stavkom 2. Zakona o ustanovama, te ju ovjeriti kod javnog bilježnika. Obrazac Izjave je moguće preuzeti na mrežnoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr .
Prijava treba biti vlastoručno potpisana.
 
Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj 84/21) i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva. Pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje se pod uvjetima koje propisuje posebni zakon. 
Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika), potrebno je dostaviti preslik dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa. 
Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Ravnatelja/icu imenuje ministrica kulture i medija uz prethodno pribavljeno mišljenje gradonačelnika Grada Opatije, na četiri godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja/icu.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Opatija, Maršala Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu Hrvatskog muzeja turizma«, u roku od 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Natječaj se objavljuje i u „Novom listu“, na mrežnoj  stranici i oglasnoj ploči Grada Opatije, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Hrvatskog muzeja turizma.
Kandidati/kinje s nepotpunim prijavama neće biti pozivani/e na dopunjavanje prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Kandidatima/kinjama koji/e ne budu imenovani/e, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi, po isteku prethodno navedenog roka.  
Za ocjenu ispunjavaju li prijavljeni/e kandidati/kinje uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.
S kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju uvjete naznačene u natječaju bit će održan intervju, na koji će biti pozvani/e najkasnije tri dana prije održavanja intervjua, na kontakt telefon i putem elektroničke pošte koje su dužni/e naznačiti u prijavi. Neodaziv na intervju iz bilo kojeg razloga smatra se povlačenjem prijave. 
       
GRAD OPATIJA
          Objava, 5.1.2024.