Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta
 
 
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK U SLUŽBI ZA MARKETING I PRODAJU - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
         - završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski   studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij s područja društvenih ili humanističkih znanosti
         - 3 godine radnog staža,
         - znanje jednog stranog jezika,
         - informatička pismenost,
         - iznimne komunikacijske vještine
         - visoka razina pismenosti
         - probni rad 6 mjeseci

Opis radnog mjesta: Sudjeluje u izradi marketinških strategija i evaluacija, pronalazi sponzore i donatore, predlaže i izrađuje strategiju prodaje razvoja publike te marketinške projekte razvoja, prati prodajne i marketinške aktivnosti na svim razinama - produkcije, pozicioniranja, određivanja cijena i promocije, dostavlja izvještaj na dnevnoj/tjednoj/mjesečnoj bazi rukovoditelju Službe i Upravi, osigurava partnere za pojedine premijerne produkcije i predlaže modele partnerstva, prati razvoj publike i kontaktira potencijalnu publiku (fizičke i pravne osobe), radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima te šalje obavijesti pretplatnicima, predlaže i koordinira marketinške kampanje, predlaže unapređenje marketinških proizvoda i usluga kazališta, ažurira sve adresare potrebne za funkcioniranje Službe (liste premijernih uzvanika, novinari, tvrtke, škole, udruge i dr.), izrađuje aplikacije za fondove EU, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave i rukovoditelja Službe, osmišljava sadržaj i održavanje društvenih mreža.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
    
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.
O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.
 
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 


Objava, 5.1.2024.