Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Rijeci

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 61/18, 98/19 i 114/22) i članaka 18. i 19. Statuta Državnog arhiva u Rijeci, Upravno vijeće Državnog arhiva u Rijeci raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Rijeci
Uvjeti:
 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja,
 • prijedlog programa rada Državnog arhiva u Rijeci u narednom četverogodišnjem mandatu
 • položen stručni ispit iz arhivske struke,
 • objavljeni stručni ili znanstveni radovi,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti
Iznimno, za ravnatelja/ravnateljicu Arhiva može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi Arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.
Ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Rijeci imenuje ministar/ministrica kulture i medija Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku te je istu potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:
 • životopis
 • diplomu (izvornik ili ovjeren preslik)
 • program rada ustanove u narednom četverogodišnjem mandatu
 • preslik osobne iskaznice
 • uvjerenje o državljanstvu (izvornik ili e-zapis iz knjige državljana)
 • uvjerenje o položenome stručnom ispitu (preslik)
 • dokaz o radnom iskustvu u arhivskoj struci, odnosno radu u kulturi, znanosti i obrazovanja (preslik ugovora o radu/rješenja i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije, ne stariji od 30 dana)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom)
 • popis sa sažetkom stručnih ili znanstvenih radova
 • dokaz o znanju stranog jezika (preslik)
Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona - popis dokaza dostupan na: internetskoj stranici Ministarstva branitelja - poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja - poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf  
Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
Podnošenjem prijave na javni natječaj, kandidati/kandidatkinje daju privolu Državnom arhivu u Rijeci da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Rijeci, na adresu: Državni arhiv u Rijeci, Park Nikole Hosta 2, 51000 Rijeka s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu - ne otvarati“
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
UPRAVNO VIJEĆE DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI
 
                                                           dr.sc. Tatjana Šarić
 
 
 
Objava,15.12.2023