Javni natječaj za popunu radnih mjesta - Hrvatski državni arhiv

Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskoga državnoga arhiva, a u skladu s odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u državnim i javnim službama („Narodne novine“, broj 35/22) te suglasnosti Ministarstva kulture i medija od 4. prosinca 2023. KLASA: 112-01/23-01/0138, URBROJ: 532-02-01/1-23-06, Hrvatski državni arhiv objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 
za popunu radnih mjesta:
 1. Specijalist/specijalistica za knjižno gradivo, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) ili drugi odgovarajući program stručnog osposobljavanja,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine,
 • osposobljenost za korištenje bibliotečnih računalnih programa,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • probni rad 3 mjeseca.
 
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja (ne stariji od 30 dana).
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pisanom testiranju.
O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, i intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Hrvatskog državnog arhiva www.arhiv.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta bit će objavljeni na internetskoj stranici Hrvatskog državnog arhiva www.arhiv.hr.
Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja i provjere, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na adresu: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto specijalist/specijalistica za knjižno gradivo“.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom državnom arhivu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
 
HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
RAVNATELJ
 
dr. sc. Dinko Čutura

 
Objava, 13.12.2023.