Natječaj za radno mjesto - Arheološki muzej Istre

Temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva kulture i medija, ravnatelj Darko Komšo raspisuje
 
 
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
Čistač/ica - 2 (dva) izvršitelja/ica
Uvjeti:           
  • niža stručna sprema ili osnovna škola;
 
Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, uz probni rok od 60 dana.
 
Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti skenirane dokumente:
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci);
  • kratki životopis 
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu koji predviđa pravo prednosti pri zapošljavanju. Ako se kandidat/kinja pozove na navedeno pravo i dostavi svu propisanu dokumentaciju  ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017, 98/2019, 84/2021) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve ostale potrebne dokaze čiji je popis dostupan na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003,  148/2013 i 98/2019), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće biti razmatrane. Potpunom se smatra zamolba koja kumulativno sadrži: podatke o kandidatu, e mail adresu  za primanje obavijesti te sve isprave zatražene u tekstu ovog natječaja.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu.
Vrijeme i mjesto  održavanja intervjua bit će dostavljeno elektroničkom poštom na adrese kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja.
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Arheološki muzej Istre prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja obavijest uključuje ime i prezime odabranog kandidata te ih objaviti na web stranicama Arheološkog muzeja Istre. Kandidat/kinja može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu/joj Arheološki muzej Istre izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj i skenirane isprave dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: uprava.ami@gmail.com , s naznakom „Natječaj za radno mjesto čistač/ica“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana izbora kandidata/kandidatkinje.
 
Arheološki muzej Istre:
Ravnatelj
                                                                       Darko Komšo
                                                                                 Muzejski savjetnik


 
Objava, 21.11.2023.