Natječaj za popunu radnog mjesta rekviziter-scenski radnik - Gradsko kazalište mladih, Split

Temeljem odredbe članka 18. Statuta Gradskog kazališta mladih te članka 21. Pravilnika o radu, ravnatelj Gradskog kazališta mladih raspisuje

 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rekviziter-scenski radnik, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od dva mjeseca
 
 
Uvjeti:
            - SSS ili
            - KV stolar, tapetar ili bravar
            - jedna godina radnog staža
           
 
Kratak opis poslova:
 
  • montira i rasprema draperiju i scensku dekoraciju za pokuse i izvedbe
  • vrši utovar i istovar kazališne dekoracije, namještaja i rekvizita
  • za vrijeme izvedbi vrši promjenu scene
  • vrši nabavu rekvizite
  • odgovoran je za rekvizitu na izvedbama i pokusima predstava
  • izrađuje elemente kazališne dekoracije prema idejnim rješenjima scenografa te vrši potrebna oblaganja draperijom
  • održava inventar poslovnog prostora u poslovima struke
  • kontrolira stanje opreme i daje prijedlog za tekuće održavanje
  • dežura na predstavama
  • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i voditelja tehnike

Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu te valjanu adresu stanovanja) priložiti:
 
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe)
- dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški spol.
Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat predočit će dokumentaciju u izvorniku/ovjerenoj preslici.
Prijavom na natječaj kandidati dozvoljavaju Gradskom kazalištu mladih da prikuplja, koristi i obrađuje njihove osobne podatke navedene u prijavi i priloženoj dokumentaciji samo u svrhu provedbe natječajnog postupka kao i objave obavijesti o rezultatima natječaja, a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto, prema posebnom zakonu.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) te na pravo prednosti pri zapošljavanju osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose na hrvatskom jeziku i dostavljaju na adresu: Gradsko kazalište mladih, Split, Trg Republike 1, s naznakom „Za natječaj – rekviziter – scenski radnik“.  Natječaj traje od 17. listopada 2023.
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH te Gradskog kazališta mladih.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga natječaja. Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem i uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor i provjeru stručnih i drugih sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor i provjeru stručnih i drugih sposobnosti smatrat će se da su odustali od natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na službenoj web stranici Gradskog kazališta mladih www.gkm.hr u odjeljku O KAZALIŠTU – NATJEČAJI, sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), u roku od 8 dana od isteka roka za donošenje odluke o izboru kandidata za radno mjesto. Dostava odluke smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave odluke na internetskoj stranici. Kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti bit će obaviješteni i sukladno odredbama zakona.
Izabrani kandidat pozvat će se na prethodni liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova u okviru radnog mjesta, na trošak Gradskog kazališta mladih. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa.
 
 
 
                                      RAVNATELJ: Ivo Perkušić           
                                                                                                                                              
 

Objava, 17.10.2023.