Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Muzeji Ivana Meštrovića

Muzeji Ivana Meštrovića
Šetalište Ivana Meštrovića 46
21000 Split
 
Na temelju čl. 26.  Zakona o muzejima (Narodne novine, broj: 61/18, 98/19, 114/22), čl. 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19, 151/22), čl. 40. i 41. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN, broj: 83/22),  čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN, broj: 56/22, 127/22 i 58/23.),  čl. 17. i 18. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića (10/2007), te Odluke Upravnog vijeća Muzeja od dana 25.09.2023. godine, raspisuje se
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Muzeji Ivana Meštrovića
 
Za ravnatelja/icu može se na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • ispunjava uvjete iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama
 • znanje  jednog svjetskog jezika
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku, te je istu potrebno vlastoručno potpisati.
Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:
 
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
 • dokaz o najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi  HZMO-a, potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la ili ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokaz)
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslik potvrde škole stranih jezika ili drugi dokaz – preslika indeksa i sl.)
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.
 
Ravnatelj/ica se imenuje na vremensko razdoblje od 4 godine te može biti ponovno imenovan.
 
Ako kandidat bude izabran za ravnatelja, obvezan je potpisati izjavu da ne postoje okolnosti iz članka 39. stavka. 2. Zakona o ustanovama.
 
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
 
Na javni natječaj se, pod jednakom uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, sukladno odredbi članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj: 82/08, 69/17). Pojmovi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.
 
Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo. Takav kandidat prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakom uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj: 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. navedenog zakona, koji su objavljeni i na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na slijedećoj poveznici: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, broj: 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. navedenog zakona, koji su objavljeni i na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici: https://www.zakon.hr/z/2851/Zakon-o-civilnim-stradalnicima-iz-Domovinskog-rata

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj: broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave i priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN, broj: 42/18).
Prijavom na javni natječaj kandidat daje izričitu privolu Muzejima Ivana Meštrovića na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka, u svrhu provedbe ovog natječajnog postupka, kao i privolu da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Muzeja Ivana Meštrovića.
Odluka o rezultatima natječaja objavit će se na službenim stranicama Muzeja Ivana Meštrovića. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“.
Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge navedene u javnom natječaju. Kandidati koji nisu podnijeli potpunu, pravodobnu i vlastoručno potpisanu prijavu, kao i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, neće biti pozvani na dopunu prijave te se njihove prijave neće razmatrati.
O tome će kandidati biti obaviješteni putem pošte ili e-maila. 
 
Muzeji Ivana Meštrovića


Objava, 29. rujna 2023. godine