Objavljujemo Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu


4. rujna 2023. - Ministarstvo kulture i medija objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu. Prijave se podnose u razdoblju od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine do 17 sati.

Iznimno od prethodno navedenog roka, prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnose se u razdoblju od 2. listopada do 3. studenog 2023. godine do 17 sati. Također, zbog posebne dinamike planiranja, prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2024. godini prijavljuju se u dva (2) roka: od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine te od 15. travnja do 16. svibnja 2024. godine do 17 sati.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u područjima:
 • muzejske i knjižnične djelatnosti,
 • izdavanja knjiga,
 • objavljivanja prijevoda djela hrvatskih autora kod inozemnih nakladnika,
 • izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija,
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti,
 • književnih manifestacija, književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti,
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,
 • glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,
 • vizualnih umjetnosti,
 • interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi,
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),
 • međunarodne kulturne suradnje,
 • redovne djelatnosti udruga u kulturi,
 • gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,
 • digitalizacije kulturne baštine,
 • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
 • zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
 • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara te
 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.

Analizirajući svake godine rezultate Javnog poziva, s ciljem što boljeg praćenja i podržavanja svih područja kulture i umjetnosti, i ove godine su izmijenjeni pojedini kriteriji natječaja. Skrećemo pozornost da su prijave programa iz područja glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti u Javnom pozivu za 2024. godinu izmijenjene u dijelu koji se odnosi na koncertna gostovanja. Namjera je stimulirati daljnji proces unaprjeđenja te potprogramske djelatnosti, povezujući koncerte u koncertne cikluse različitih formata što će doprinijeti njihovoj vidljivosti i profesionalizaciji.

Uz to, Program digitalizacije kulturne baštine u 2024. godini bit će usmjeren na digitalizaciju građe koja ima status kulturnog dobra za koju su detaljno razrađeni projekti digitalizacije većih cjelina, a koja je u skladu s utvrđenim  prioritetima (ugrožena kulturna baština, fizički najposjećenija i najviše korištena kulturna baština i određene kategorije dobara kulturne baštine s niskom razinom digitalizacije). Cilj je stvaranje bogatih, široko dostupnih sadržaja u digitalnom obliku kao jedne od osnovnih pretpostavki za zaštitu i vrednovanje kulturne baštine.

U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka:
 • jačanju suvremenog umjetničkog stvaralaštva i produkcije te njezino pozicioniranje u odnosu na europski kontekst,
 • poticanju mobilnosti i međukulturnog dijaloga,
 • razvijanju dugoročnih partnerskih suradnji,
 • stručnoj utemeljenost i visokoj razini kvalitete,
 • uključenosti lokalne zajednice,
 • osiguranju temeljne kulturne infrastrukture,
 • zaštiti, očuvanju i održivom upravljanju kulturnom baštinom, ekonomičnosti te
 • kontinuitetu u djelovanju predlagatelja programa i projekata.
   
Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog kulturnog i umjetničkog područja definirani su u uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje sastavnom dijelu ovog Poziva koji su dostupni za preuzimanje na sljedećoj poveznicihttps://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2024-godinu/pregled-natjecajne-dokumentacije-24248/upute-za-prijavitelje-24249/24249

Prijave se podnose elektroničkim putem, ispunjavanjem i predajom odgovarajućih e-obrazaca (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica): https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.

Kulturna vijeća, vijeća osnovana po posebnim zakonima, odnosno povjerenstva za pojedine djelatnosti i područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, stručno vrednuju i ocjenjuju programe i projekte prijavljene na ovaj Javni poziv slijedeći opće prioritete i ciljeve Javnog poziva kao i specifičnosti svakog područja umjetničkog i kulturnog djelovanja. Na temelju prijedloga vijeća, odnosno povjerenstava, Ministarstvo kulture i medija donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa, koji će biti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija do kraja 2023. godine.

 

Pisane vijesti