Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Rijeci


„Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Rijeci, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 56/2022) i prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (KLASA: 112-01/23-01/0160 URBROJ: 532-02-01/1-23-02 od 16. svibnja 2023.), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Rijeci, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Rijeci i Izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Rijeci, ravnatelj Arhiva raspisuje:
 
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa:

1. Arhivist u Odjelu za zaštitu arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva, 1 izvršitelj/ izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti za radno mjesto

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, Pravni fakultet (VSS – dipl. pravnik / mag. iur.) ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- jedna godina radnog iskustva u struci;
- položen stručni ispit za zvanje arhivist;
- položen vozački ispit B kategorije;
- aktivno znanje jednog stranog jezika te
- osnovna informatička osposobljenost i vještine.
Za radno mjesto je predviđen probni rad u trajanju do 6 mjeseci.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju godinu dana radnog iskustva u struci, ali su obavljale slične ili odgovarajuće poslove, kao i osobe koje nemaju položen stručni ispit za arhivista uz obvezu polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od 2 godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa.
U skladu s čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U vlastoručno potpisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte) i točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi. Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

- životopis,
- osobna iskaznica,
- domovnica,
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o radnoj sposobnosti (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije - ne starije od 30 dana),
- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (izvornik - ne starije od 30 dana).

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu u preslikama, a izabrani kandidat će predočiti dokumentaciju u izvorniku.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju i dokazi o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će usmenom razgovoru/testiranju u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova.
Arhiv pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza natječajnog postupka, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Arhiv, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo na adresu: Državni arhiv u Rijeci, Park Nikole Hosta 2, 51000 Rijeka, s naznakom:
„Natječaj za radno mjesto arhivist“
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u zakonskom roku.
 
DRŽAVNI ARHIV U RIJECI
 
Objava: 11. 8. 2023.