Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – Hrvatski povijesni muzej

Na temelju članka 44. Statuta Hrvatskog povijesnog muzeja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 56/22., 127/22. i 58/23.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatskog povijesnog muzeja (Ur. broj: 10-4/00 od 20. ožujka 2000.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatskog povijesnog muzeja (Ur.broj: 19-1/23, od 16. svibnja 2023. godine), članka 4. Pravilnika o radu Hrvatskog povijesnog muzeja i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 20. veljače 2023. godine (KLASA: 112-01/23-01/0036; URBROJ: 532-02-01/1-23-02), muzejska ustanova Hrvatski povijesni muzej iz Zagreba, Matoševa 9, raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom povijesnom muzeju za radno mjesto
 
 
KUSTOS
 • 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci
 
Uvjeti:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njima izjednačen studij – studij povijesti (VSS)
 • položen stručni ispit za zvanje kustosa
 • 1 godina radnog iskustva
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
 
Prednost:
 • uz studij povijesti završen studij povijesti umjetnosti/arheologije/pedagogije/informacijskih znanosti
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • životopis
 • dokaz o završenom studiju (presliku diplome)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje kustosa (preslika)
 • elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)
 • dokaz o znanju stranog jezika (presliku potvrde škole stranih jezika ili presliku indeksa)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana ili preslika osobne iskaznice)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (preslika)
 
Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).
 
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta koja obuhvaća razgovor i pisano testiranje. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog povijesnog muzeja. Izabranom kandidatu biti će ponuđeno sklapanje ugovora o radu te će se neodazivanje potpisivanju ugovora smatrati odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju, radni odnos zasnovati će se sa sljedećim najviše rangiranim kandidatom.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj/oglas dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Hrvatskom povijesnom muzeju za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu odabira kandidata te privolu na objavu Odluke o odabiru kandidata na web stranici Hrvatskog povijesnog muzeja koja uključuje ime i prezime te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski povijesni muzej izdati potvrdu.
Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.).
Opoziv privole kandidat može podnijeti osobno ili e-poštom na adresu tajnistvo@hismus.hr.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ» na adresu: HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ, Matoševa 9, Zagreb. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Ur. broj: 11-39/23
U Zagrebu, 13. lipnja 2023. godine

 
Hrvatski povijesni muzej
Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica
Objava, 14.6.2023.