Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Muzeji Ivana Meštrovića


Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj: 56/22, 127/22), članka 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića, članka 5. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovića, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta te točke III. i IV. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN, broj: 35/22), ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića raspisuje
 
J A V N I    N A T J E Č A J 
 
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Muzejima Ivana Meštrovića, Crkva Presvetog Otkupitelja, Otavice, 22322 Ružić, za radno mjesto:
 
 • Informator/ka-redar/ka - 1 izvršitelj/ica - određeno vrijeme (zamjena zbog bolovanja), puno radno vrijeme, zaključno do povratka radnika s bolovanja  
 • UVJETI: SSS društveno humanističkog usmjerenja, znanje najmanje jednog svjetskog jezika  
 • Posebni uvjeti: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima duže od jedne godine, poznavanje komunikacijskih vještina, znanje više svjetskih jezika  
 • Uz prijavu treba priložiti: životopis, presliku osobne iskaznice ili presliku domovnice, dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda HZMO-a), potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la, dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba srednje škole), dokaz o poznavanju stranih jezika (uvjerenje ustanove nadležne za učenje stranog jezika i/ili preslika svjedodžbe srednje škole), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 
Opis poslova za radno mjesto informatora-redara je sljedeći:
 
 • prati kretanje posjetitelja u vanjskim i unutarnjim prostorima MIM-a
 • čuva izloške u vanjskim i unutarnjim prostorima MIM-a za vrijeme stalnog postava, povremenih izložbi ili drugih događanja
 • održava red i mir u vanjskim i unutarnjim prostorima MIM-a
 • vodi brigu o udobnosti posjetitelja u MIM-u i pomaže im u kretanju
 • daje sve potrebne informacije posjetiteljima
 • vodi posjetitelje po stalnom postavu i povremenim izložbama prema naputku kustosa ili autora projekta
 • prati stručnu literaturu po naputku kustosa
 • dužan je pridržavati se svih zakonom i drugih općim aktima MIM-a propisanih odluka
 • brine i obavještava nadležnu osobu o nečistoći, oštećenjima, kvarovima rasvjete, klimatizacijskih uređaja i dr., o promjenama na izlošcima i u prostoru, te ostalim uočenim nepravilnostima u vanjskim i unutarnjim prostorima MIM-a
 • sudjeluje  pri pakiranju i pripremi umjetnina za transport
 • sudjeluje u pripremi i raspremi raznih događanja (izložbe, koncerti, seminari i sl.), kao i svih drugih aktivnosti MIM-a
 • preuzima obvezu čuvanja podataka koji se sukladno aktima MIM-a smatraju poslovnom tajnom
 • za voditelja odjela i ravnatelja priprema pisanu korespondenciju iz djelokruga svog posla
 • obavlja dežurstva prema rasporedu
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zvanjem i sposobnostima prema uputi i nalogu voditelja marketinga i promidžbe i ravnatelja
 
U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća  uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, broj: 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja. Osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga također će se obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno predmetnoj Općoj uredbi o zaštiti podataka i predmetnom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokumenata kojim dokazuje da ispunjava tražene uvjete javnog natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj: 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo provođenja dodatnih testiranja odnosno, razgovora s kandidatima/kinjama, a poziv na pisano testiranje odnosno, razgovor, prijavljeni kandidati/kinje dobit će putem e-maila, odnosno, kontakt broja ako kandidat/kinja nema e-mail. Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo da eventualno dodatno testiranje kandidata/kinja povjere Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata/kinje tražiti dostavu ovjerenih preslika.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama s naznakom „Natječaj za radno mjesto informatora-redara“, na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem službene web stranice Muzeja Ivana Meštrovića u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje.
 
 
      Muzeji Ivana Meštrovića
 
Objava: 24. 3. 2023.