Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - HNK u Zagrebu


HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta
 
 
1.  MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 
-           završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
-           znanje najmanje jednog stranog jezika
-           informatička pismenost
-           3 godine radnog staža
-           probni rad 3 mjeseca
-           radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: postavlja i nadzire rasvjetu predstava, sudjeluje u izradi potrebne tehničke dokumentacije, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi na regulatoru, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, obavlja sve stručne poslove prema nalogu voditelja rasvjete.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 

2.  RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 4 izvršitelja
 
UVJETI:
 
            -KV
            -provjera zahtijevanih vještina i znanja
            -probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se za tri izvršitelja na neodređeno vrijeme te za jednog na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.
Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.
 
3.  MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
-           SSS, VKV bravar
-           3 godine radnog staža
-           varilački atest
-           provjera zahtijevanih vještina i znanja
-           probni rad 2 mjeseca
-           Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.
Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve bravarske radove za scenske proizvode  i održavanje, po nalogu radi na održavanju, po nalogu zamjenjuje voditelja bravarije, vodi priručno skladište, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.
 
4.  VLASULJAR - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
     - SSS frizer
     - probni rad 2 mjeseca
     - provjera zahtijevanih znanja i vještina
Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.
 
5. MAJSTOR VLASULJAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz tehničkih znanosti ili umjetničkog područja
-1 godina radnog staža
-probni rad 3 mjeseca
Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi najsloženije frizerske i vlasuljarske radove prema zahtjevima redatelja, kostimografa i voditelja odjela, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice, vodi priručno skladište, po nalogu pomaže u obavljanju maskersko-šminkerskih poslova.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome i ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
6. STRUČNI SAVJETNIK ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti
-3 godine radnog staža
-probni rad 6 mjeseci
-znanje engleskog jezika
-informatička pismenost
- položen stručni ispit iz područja zaštite od požara i zaštite na radu
- završen tečaj specijaliste zaštite okoliša
- aktivno poznavanje propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara
- poznavanje zakonskih akata o gospodarenju otpadom, energijom i zaštiti okoliša
Opis radnog mjesta: pomaže voditelju zaštite, energetskog postrojenja i održavanja postrojenja u kazalištu i po nalogu ga zamjenjuje, obavlja poslove zaštite od požara sukladno Pravilniku zaštite od požara te poslove zaštite na radu sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, organizira i nadzire provedbu propisa o gospodarenju otpadom, energijom i zaštiti okoliša te obavlja poslove povjerenika za otpad, ima obvezu dežurstava na predstavama i događanjima u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve poslove po nalogu rukovoditelja službe.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik položenog stručnog ispita iz područja zaštite od požara i zaštite na radu i preslik potvrde o završenom tečaju specijaliste zaštite okoliša.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Objava: 17. 3. 2023.