Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Gospiću

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/23-01/0038, Ur.broj: 532-02-01/1-23-02 od 21. veljače 2023.)  čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim uvjetima i načinu rada Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje
 
NATJEČAJ
  
za prijem zaposlenika na radno mjesto:

ČISTAČ, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.


Uvjeti:

 
  • NNS ili  završena osnovna škola
  • Probni rad 30 dana.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
2. životopis,
3. preslik diplome ili svjedodžbe (ovisno o uvjetu stručne spreme radnog mjesta za kojeg se podnosi prijava),
4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose poštom ili neposredno na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53000 Gospić, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju).
Intervju se sastoji od razgovora Povjerenstva s kandidatima u kojemu se provjerava stručno znanje, osobna prezentacija, interesi, motivacija i komunikacijske osobine kandidata.
Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervja) bit će objavljeno na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću, www.arhiv-gospic.hr, najmanje pet dana prije održavanja razgovora.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, bit će objavljeni na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću, www.arhiv-gospic.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o prijmu u javnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u javnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Državni arhiv u Gospiću.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijmu u javnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću, www.arhiv-gospic.hr Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću će obustaviti postupak po ovom natječaju.
 
Ravnatelj:
dr. sc. Ivica Mataija
 
Objava, 8.3.2023.