Natječaj za radno mjesto voditelja marketinga i odnosa s javnošću - urednika u Gradskom kazalištu lutaka Split

Temeljem članka 45. Statuta Gradskog kazališta lutaka, članaka 12. i 13. Pravilnika o radu, te čl. 5. Pravilnika o načinu rada i unutarnjem ustrojstvu, Gradsko kazalište lutaka objavljuje
 
Natječaj
za radno mjesto voditelj marketinga i odnosa s javnošću - urednik
1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad do 6 mjeseci


I. Uvjeti:
-završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla VSS prema ranije važećim propisima, s područja društvenih znanosti,
- tri godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
- stručne, radne, organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
- aktivno znanje engleskog jezika, B razina,
- poznavanje osnovnih računalnih programa.
 
Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu stanovanja) priložiti:
 
  • životopis,
  • dokaz državljanstva (domovnica ili osobna iskaznica),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • dokaz o znanju engleskog jezika (uvjerenje škole za strane jezike ili indeks),
  • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje odgovarajuće škole ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu).
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški spol.
 
Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat predočit će dokumentaciju u izvorniku/ovjerenoj preslici.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto, prema posebnom zakonu.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) te na pravo prednosti pri zapošljavanju osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.
 
Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu: Gradsko kazalište lutaka, Tončićeva 1., 21 000 Split, s naznakom „za natječaj – VODITELJ MARKETINGA I ODNOSA S JAVNOŠĆU - UREDNIK“.
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Gradskom kazalištu lutaka da kao voditelj obrade osobnih podataka smije prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka kao i objave obavijesti o rezultatima natječaja, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem i uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor i /ili pisanu provjeru stručnih znanja, sposobnosti i vještina na temelju čega će se izvršiti konačni izbor kandidata. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na razgovor/provjeru smatrat će se da su odustali od natječaja.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na službenoj web stranici Gradskog kazališta lutaka www.gkl-split.hr u odjeljku O NAMA – Dokumenti- NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA, sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), u roku od 8 dana od isteka roka za donošenje odluke o izboru kandidata za radno mjesto. Dostava odluke smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave odluke na internetskoj stranici. Kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti bit će obaviješteni i sukladno odredbama zakona.
Natječajna dokumentacija vraća se na osobni zahtjev.
 
Objava: 16. veljače 2023.
Ravnatelj GKL-a:
Lucijan Roki