Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Arheološkog muzeja Osijek

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22 ), članka 26. stavka 7. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj  61/18 i 98/19 i 114/22) i članka 30. i 31. Statuta Arheološkog muzeja Osijek, Upravno vijeće Arheološkog muzeja Osijek, raspisuje
 
 
JAVNI  N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ice Arheološkog muzeja Osijek
 
Za ravnatelja/icu javnoga muzeja može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
  • ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
  •  najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
  • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
U prijavi za javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime, prezime, adresu stanovanja, te adresu elektroničke pošte) te je prijavu potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– životopis,
– dokaz o stečenom obrazovanju (izvornik ili ovjerovljeni preslik diplome),
– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Arheološkog muzeja Osijek
– domovnicu (izvornik ili ovjerovljeni preslik)
– dokaz o najmanje pet godina rada u muzeju ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kandidatkinja obavljao/la ili ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokaz),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (izvornik) ili uvjerenje iz sustava e-Građani da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak , (ne starijie od šest mjeseci)
 
Ako kandidat/kadnidatkinja bude izabran/a za ravnatelja, obvezan je potpisati izjavu da ne postoje okolnosti iz članka 39. stavka. 2. Zakona o ustanovama.
 
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobu podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
 
Ravnatelja imenuje i razrješuje ministrica kulture i medija. Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
 
Prijave s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, putem pošte ili osobno, na adresu:

Arheološki muzej Osijek
Trg Svetog Trojstva 2
31000 Osijek
s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE“

u roku od osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

                                                      
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na javni natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka SL EU L119 i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, „Narodne novine“, broj 42/18).

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Muzeja u svrhu odabira kandidata za imenovanje na mjesto ravnatelja, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na mrežnim stranicama Muzeja.

Na javni natječaj se, pod jednakom uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
 
Upravno vijeće
Arheološki muzej Osijek

 

Objava, 8.2.2023.