Natječaj za zasnivanje radno odnosa - Državni arhiv u Karlovcu

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske KLASA: 112-01/23-01/0010, URBROJ: 532-02-01/1-23-03 od 16. siječnja 2023. godine, članka 10. Statuta Državnoga arhiva u Karlovcu, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, br. 56/22), a sukladno odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u državnim i javnim službama(„Narodne novine“ broj 35/22) te odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Državnog arhiva u Karlovcu, Državni arhiv u Karlovcu raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijem zaposlenika na radno mjesto:
 • Računovodstveni referent – financijski knjigovođa – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.
 
Uvjeti:
 • SSS ekonomskog usmjerenja,           
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima obračuna plaća i naknade plaća, materijalnog knjigovodstva i blagajničkim poslovima,
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine,
 • znanje jednog svjetskog stranog jezika
 • probni rad dva mjeseca                     
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj, vlastoručno potpisanu, u kojoj je potrebno  navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte), kandidati su dužni priložiti:
 • životopis, vlastoručno potpisan,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika i informatičkoj osposobljenosti (preslike svjedodžbi, certifikata),
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • preslika osobne iskaznice,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji     
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana),
 • dokaz o radnom iskustvu  (preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili druga odgovarajuća potvrda ili ugovor iz kojih je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)- u izvorniku
   
 
Kratak opis poslova:
- vodi poslove materijalnog knjigovodstva, obavlja poslove u okviru financijsko-materijalne službe, vodi odgovarajuću evidenciju o imovini i njenom trošenju, izrađuje liste i obračun plaća,
obavlja blagajničke poslove i poslove blagajničke evidencije, obavlja obračun bolovanja, obustavu kredita i slično, izdaje putne naloge, narudžbenice, obavlja obračun i isplatu putnih i drugih troškova i dnevnica, obavlja i druge poslove prema ukazanoj potrebi i nalogu ravnatelja/ravnateljice DAKA.
 
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.
 
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, osim uvjerenja o nekažnjavanju, dok će izabrani kandidat biti pozvan da dokumentaciju dostavi i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21),  uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.  Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja - poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21),  uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona.  Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja - poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja Državni arhiv u Karlovcu pridržava pravo provesti testiranje/usmeni razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima. Ako kandidat ne pristupi navedenoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju ovog natječaja, obrađuju se isključivo u svrhu ocjene prijave kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Pisane prijave zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se na adresu:
Državni arhiv u Karlovcu, Ljudevita Šestića 5, 47000 Karlovac, s naznakom: "Javni natječaj za radno mjesto Računovodstveni referent – financijski knjigovođa ".
 
Nepotpune i nepravodobno podnijete prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Karlovcu


Objava, 30.1.2023.